Prospectus

nl en

Mind and brain

Inschrijving

U kunt zich inschrijven tussen 1 mei en 15 augustus 2013 voor deze minor via uSis. De minor heeft code 6000MINDBN. U krijgt bericht over de inschrijving of plaatsing voor de cursussen van de minor.

Doel

Deze minor richt zich op de cognitieve processen die invloed hebben op de wisselwerking tussen brein en bewustzijn. Het gaat om processen op het gebied van aandacht, cognitie, emotie, leren, waarnemen, geheugen, en redeneren. In deze minor verwerven studenten kennis over cognitief psychologische theorieën en onderzoeksmethoden. Zij oefenen om deze inzichten toe te passen op vraagstukken in de alledaagse praktijk.

Kijk onder de tab informatie voor een aanvullende beschrijving.

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2
Attention: Theory and Practice 5
Introduction to Psychology 5
Neurocognition and Artificial Intelligence 5
Emotion and Cognition 5
Consciousness 5
Cognitive Psychology 5

More info

Eindtermen:

Na afronding van deze minor heeft de student kennis en begrip van:

  • het brede vakgebied van de psychologie, waaronder de evolutionaire psychologie, biopsychologie, cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en klinische psychologie (dit alles op inleidend niveau).

  • het brede scala aan onderzoeksmethoden die in de loop der geschiedenis zijn ontwikkeld en die ons in staat stellen onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis.

  • de selectieve en intentionele functies van aandacht bij het integreren van losse stukjes binnenkomende informatie tot een begrijpelijk en bewust geheel; de wijze waarop aandacht ongewenste gedachten en handelingen remt en ons beperkt bij het tegelijkertijd werken aan verschillende taken (multi-tasking) en de manier waarop aandacht interacteert met onze emoties, cognities en gedrag.

  • de werking van ons bewustzijn, zowel vanuit filosofisch als vanuit psychologisch perspectief. Het gaat daarbij o.a. om de vraag of we een vrije wil hebben, hoe we dromen en out-of-body ervaringen kunnen verklaren en hoe drugs bewustzijnstoestanden beïnvloeden.

  • de mate waarin aandacht, bewustzijn en gedrag niet alleen worden gestuurd door rationele overwegingen, maar ook door emoties. Studenten kennen de historische onderzoeksperspectieven van waaruit vagen worden beantwoord als: Hoe beïnvloeden ratio en affect elkaar? Zijn emotionele keuzes altijd slechter dan rationele keuzes?

  • kunstmatige intelligentie, een specifieke toepassing van kennis over neuro-cognitie. Kennis over de manier waarop neuronen samenwerken in neurale netwerken levert bruikbare inzichten op bij het ontwikkelen van technologie, robots en (neuro)prothesen.

Op basis van oefeningen in begrip en toepassing van deze kennis is de student in staat cognitief psychologische vraagstukken uit de alledaagse praktijk kritisch en analytisch te benaderen, zelfstandig informatie te verzamelen, de geldigheid daarvan te beoordelen en voorstellen te formuleren voor nader onderzoek met een meer fundamenteel of een meer toegepast (oplossingsgericht) karakter. De student is in staat om deze inzichten en analyses schriftelijk en/of mondeling te presenteren.

Maximum aantal deelnemers: 25