Prospectus

nl en

Socio-legal Studies

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Van het recht wordt veel verwacht binnen de samenleving. Het is er om het gedrag van mensen te reguleren en te coördineren, om bepaalde maatschappelijke doeleinden (welvaart, veiligheid, gelijkheid) te realiseren, door middel van recht kunnen conflicten beslecht worden en het recht vormt deels een weerslag van de waarden en idealen die als heersend worden beschouwd binnen de samenleving. Anders dan in juridische vakken waarin er doorgaans wordt gekeken naar de vraag “Maar hoe ziet het recht er dan uit? Wat zijn de geldende normen?” wordt er in dit vak gekeken naar de (door)werking van het recht in de samenleving, naar het recht in de maatschappelijke praktijk. Het op deze manier kijken naar recht en regels past bij de rechtssociologische discipline waarin de bestudering van law in action centraal staat.

In de cursus zullen we o.m. stilstaan bij vraagstukken rondom de sociale productie van recht en regels – waarom komen bepaalde regels tot stand en welke belangenafwegingen en beslissingen liggen daaraan ten grondslag? Daarnaast zal eveneens worden ingegaan op de sociale werking van het recht – dus wat doet het recht in de praktijk en hoe kunnen verschillen tussen de papieren werkelijkheid van regels en recht en de praktijk worden verklaard? Wat zijn mogelijk (on)bedoelde effecten van bepaalde regels en wetgeving? In het vinden van antwoorden op deze vragen staat een empirische – sociaalwetenschappelijke – bestudering van het recht centraal.

Wij zullen aansluiten bij diverse rechtsgebieden, maar de nadruk leggen op het strafrecht en het bestuursrecht.

Voor studenten die dit vak volgen in het kader van de bachelor Criminologie geldt dat dit vak deel uitmaakt van de leerlijn Recht, Beleid & Organisatie.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt criminologische en juridische thema’s interpreteren vanuit een rechtssociologisch perspectief. Hierbij kunt u aangeven wat de meerwaarde van de rechtssociologie is ten opzichte van een louter juridisch of een criminologisch perspectief.

 • U kunt de relatie tussen het recht en de samenleving vanuit een rechtssociologisch perspectief onderbouwen:

 1. Enerzijds kunt u duidelijk maken waarom recht verandert op basis van ontwikkelingen in de samenleving. Hierbij bent u in staat om de relatie met de praktijk te leggen en aan de hand van een voorbeeld uit te leggen op welke manier de sociale productie van recht plaatsvindt.
 2. Anderzijds kunt u duidelijk maken hoe ontwikkelingen in het recht de samenleving beïnvloeden. Hierbij bent u in staat om de relatie met de praktijk te leggen en aan de hand van een voorbeeld uit te leggen wat de sociale werking van recht inhoudt.
 • U heeft inzicht in verschillende rechtssociologische theorieën die betrekking hebben op thema’s zoals bijvoorbeeld:
 1. Veranderende verwachtingen ten aanzien van het recht
 2. Regelnaleving en vertrouwen in het recht
 3. (Alternatieve) geschillenbeslechting
 4. Uitvoeringspraktijken en discretionaire ruimte
 5. Rechtspluralisme
 • Deze theorieën kunt u niet alleen herkennen en benoemen maar kunt u eveneens samenvatten en toepassen op concrete cases.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Het vak zal volledig online worden gegeven en zal bestaan uit 6 online hoorcolleges

 • Docent: Prof. mr. dr. Maartje van der Woude en Dr. Danielle Chevalier

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de verplichte literatuur dient grondig te zijn bestudeerd voorafgaande aan de bijeenkomsten, dit kan worden getoetst tijdens .

Werkgroepen

 • Het vak zal volledig online worden gegeven en zal bestaan uit 6 online en verplichte werkcolleges.

 • Namen docent: Dr. Danielle Chevalier

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijk bewijs dat zij de werkgroep-opdracht hebben voorbereid (ingeleverd online via het daartoe gebruikte platform), zodat zij goed zijn voorbereid op de interactieve discussie in werkgroep verband. Niet inleveren staat gelijk aan afwezigheid. De opdrachten vormen onderdeel van het eindportfolio dat wordt beoordeeld voor het eindcijfer.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • werkgroepopdrachten gevoegd in portfolio (40%)

 • online presentatie (10%)

 • online essay take home tentamen (50%)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Een nader te bepaken boek

 • Aanvullende literatuur zal via Blackboard bekend worden gemaakt.
  Voor dit vak zal er gebruik worden gemaakt van artikelen. Deze zullen via Blackboard bekend worden gemaakt. Gezien copy-right afspraken kan het voorkomen dat studenten de stukken zelf zullen moeten opzoeken in de (online) bibliotheek.

Werkboek:
Het werkboek is geïntegreerd in Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. Danielle Chevalier

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat en tijdens de nog nader bekend te maken spreekuren.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7260

 • E-mail: vollenhoven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling