Prospectus

nl en

Labor Relations in the Public Sector

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Mag een politieagent in zijn vrije tijd naar de coffeeshop waar hij de volgende dag komt handhaven? Zijn er te veel ambtenaren? Verdienen ze te veel en kunnen ze wel worden ontslagen? Of zijn er juist te weinig dienaren van de publieke zaak en worden ze schandelijk onderbetaald en is hun baanzekerheid te gering? Hoe om te gaan met al of niet excessieve beloningen van bestuurders? Mag een ambtenaar twitteren wat hij wil? En is de minister daar verantwoordelijk voor? Mogen politieagenten staken? Hoe zit het met ambtelijke integriteit na de normalisering?
Een greep uit de vele vragen die aan de orde komen in het politieke-maatschappelijke krachtenveld waarin ambtenaren opereren, ook nu zij vanaf 1 januari 2020 grotendeels onder het civiele arbeidsrecht zijn komen te vallen. In dit vak wordt ingegaan op alles waarin de ambtenaar (nog steeds) afwijkt van de gewone werknemer. Aan de orde komen de rechtspositie van ambtenaren, , de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de sociale zekerheid, CAO’s bij de overheid, de medezeggenschap bij de overheid, de loyaliteit, de integriteit en de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Doel van het vak is inzicht geven in het ambtenarenrecht en de bijzondere vraagstukken die te maken hebben met het werken bij de overheid, die naast de rol van werkgever van de ambtenaren ook de rol van wetgever heeft te vervullen, de behartiger van het publieke belang.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
U heeft zicht op de bijzondere aspecten van de arbeidsverhoudingen bij de overheid, die twee petten heeft: zowel de pet van wetgever als van werkgever. Tevens heeft u kennis van de kenmerken van de rechtspositie van ambtenaren (in de ruime zin van het woord). U weet daarmee op welke onderdelen de positie van de ambtenaar, ook na de normalisering, afwijkt van die van de gewone werknemer.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges
De colleges hebben een mengkarakter tussen hoorcollege en werkcollege.

 • Aantal: 5 weken, per week 2×2 uur

 • Docent(en): prof.mr. B. Barentsen en mr. M.A. Schneider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient aan de hand van de opgegeven stof het college te hebben voorbereid en u wordt geacht een actieve inbreng tijdens de werkcolleges te hebben.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (80% eindcijfer)

 • Tussentijdse opdrachten (20% eindcijfer). Regeling (incl. inleverprocedures) wordt op Brightspace bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur (inclusief het op Brightspace geplaatste materiaal) en hetgeen behandeld is tijdens het onderwijs..

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Reader Arbeidsverhoudingen bij de overheid en/of studiemateriaal op Brightspace

 • Wetgeving: G.J.J, Heerma van Voss, Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace) aangevuld met ambtelijke regelgeving (zie Brightspace)

 • Aanvullend materiaal, bekend te maken op Brightspace

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. B. Barentsen

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B1.26

 • Telefoon: 071 – 527 89 32 of 7713

 • E-mail: b.barentsen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl