Prospectus

nl en

Geschiedenis en Filosofie van de wiskunde (TUD)

Course
2018-2019

Omschrijving

De nadruk bij deze cursus ligt alternerend op filosofie en geschiedenis. In 2017-2018 ligt de nadruk op Filosofie.

Na afloop van de cursus:

  1. is de student bekend met de hoofdlijnen van de filosofie van de wiskunde en haar toepassingen in de natuurwetenschappen;

  2. is de student in staat zelfstandig de filosofische aspecten van een wiskundig onderwerp of deelgebied te bestuderen en hier verslag van te leggen;

  3. is de student is staat mondeling en schriftelijk een filosofisch onderwerp of artikel uit te diepen en te presenteren.

Voorkennis

Specifieke inhoudelijke voorkennis, anders dan behandeld in de eerste drie semesters van de studie TW, is niet vereist. Een brede belangstelling voor wiskunde, wetenschap en filosofie in het algemeen en een open grondhouding zijn daarentegen nadrukkelijk vereist.

Werkvorm

Een mix van hoorcollege, discussies, presentaties door studenten en schriftelijk werk (essay over een onderwerp maar keuze). Grote nadruk ligt op actieve participatie van de studenten. Iedere student geeft tenminste twee mondelingen presentaties over een van te voren voorbereid onderwerp.

Voor dit hele vak geldt een aanwezigheidsplicht die strikt zal worden gehandhaafd.

Literatuur

Er is geen cursusboek. Er wordt een reader opgebouwd door wekelijks leesmateriaal aan te bieden via Blackboard/Brightspace. Op de achtergrond gebruiken we aantal boeken. Welke dat zijn wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Tentaminering

Er is geen schriftelijk tentamen. Beoordeling vindt plaats op grond van de korte toetsen over het leeshuiswerk, mondelinge presentaties, en een schriftelijk essay. Hiervoor worden afzonderlijke cijfers gegeven, die ieder voor 1/3 meewegen in het eindcijfer. De precieze regeling en randvoorwaarden zullen worden weergegeven in de studiehandleiding die via Blackboard/Brightspace zal worden aangeboden.

Afhankelijk van het precieze deelnemersaantal kan eventueel licht van de hierbovengenoemde procedure afgeweken kunnen worden. In dat geval zal aan het begin van de cursus hierover een medeleding worden gedaan via Blackboard/Brightspace.

Voor dit hele vak geldt een aanwezigheidsplicht die strikt zal worden gehandhaafd. De precieze regeling staat in de vakbeschrijving op Blackboard/Brightspace.

Vakcode TU Delft

TW2520

Link

Studiegids TU Delft