Prospectus

nl en

Russische Taalvaardigheid 2: leesvaardigheid 2a

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Het doel van dit vak is het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. Op college worden zeer diverse teksten behandeld zodat de student vertrouwd raakt met uiteenlopende stijlregisters. De werkwijze en de daaraan gekoppelde opdrachten lopen uiteen van zeer gedetailleerd woord-voor-woord vertalen tot het globaal (en schriftelijk) samenvatten van gelezen teksten.

Leerdoelen

Zie beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het eerstejaarsvak Russische leesvaardigheid 1.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Toetsen en tentamens: 6 uur

 • Voorbereiding op colleges en tentamens: 118 uur

Toetsing

 • Twee schriftelijke toetsen met begripsvragen over onbekende tekst

 • Twee schriftelijke toetsen over de tot dan toe behandelde syllabusteksten

 • Mondelinge toets over de (rest van de) syllabus (letterlijke vertaling)

Weging

 • Twee schriftelijke toetsen met begripsvragen over onbekende tekst 20% (2 keer 10%)

 • Twee schriftelijke toetsen over de tot dan toe behandelde syllabusteksten 30% (2 keer 15%)

 • Mondelinge toets 50%

Herkansing

Alle deeltoetsen moeten tenminste met een 5,5 zijn gehonoreerd, met uitzondering van de 10% toetsen die wel gecompenseerd, maar niet herkanst kunnen worden. Het cijfer voor een niet-gemaakte 10% toets is een 4 (vier). Toetsen over de syllabus kunnen wel herkanst worden: als onderdeel van de mondelinge toets in januari of het reguliere hertentamen in maart.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de syllabus.

Literatuur

 • Syllabus (op Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Dit college is niet toegankelijk voor a la cart onderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. O.F. Boele

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

niet van toepassing