Prospectus

nl en

Make Rome Great Again: Emperors and Propaganda

Course
2017-2018

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor GLTC-studenten: Overzicht Oude Geschiedenis 2 behaald. Studenten GLTC kunnen dit vak voor 5EC volgen.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Van Donald Trump tot Mark Rutte: politieke leiders strijden op Twitter, in de krant en op televisie om onze aandacht en ons vertrouwen. Dat doen ze meestal met hulp van gevatte slogans en uitgekiende mediacampagnes. Ook de Romeinse keizer voelde de noodzaak om zijn onderdanen ervan te overtuigen dat hij de juiste man op de juiste plek was. We komen zijn portret tegen op munten, zijn standbeelden op fora en zijn grote daden in redevoeringen van beroemde redenaars. Toch verschillen historici sterk van mening of er hier wel sprake is van propaganda. De een ziet een goed geoliede propagandamachine, de ander een weinig coherente mengelmoes van verschillende zenders en boodschappen.

In dit college gaan we dieper in op de begrippen ‘propaganda’ en ‘ideologie’, en de toepasbaarheid van beiden voor het Romeinse keizerrijk. Dat doen we aan de hand van de debatten rond drie soorten antieke media: literatuur, munten en sculptuur. We wegen argumenten en kijken hoe elk van deze media past binnen het bredere debat over keizerlijke propaganda. Ten slotte gaan we met elkaar de discussie aan in welke mate we kunnen spreken van propaganda in de antieke wereld.

Het college sluit aan bij het kerncollege ‘De grenzen van de macht’ (semester I).

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van Syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
   -bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.
 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 • 8) De student verwerft algemene kennis van de politieke cultuur van het Romeinse keizerrijk.

 • 9) De student verwerft kennis over de debatten rond keizerlijke ideologie.

 • 10) De student verwerft inzicht in de aard van het begrip propaganda en kan zich aan de hand van historiografische debatten kritisch uitlaten over de toepasbaarheid van dit begrip in de antieke wereld.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 x 2 uur = 26 uur

 • Maken van de opdrachten (inclusief bestuderen van literatuur): 3 x 10 uur = 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 198 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Opdracht 1 (gezamenlijke bibliografie op basis van thema)
  getoetste leerdoelen: 1-2, 4

 • Opdracht 2 (inleiding met vraagstelling en definitieve bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2, 4, 8-10

 • Opdracht 3 (mondelinge presentatie op basis van eigen werk)
  getoetste leerdoelen: 2-5, 8-10

 • Participatie (zowel tijdens het college als op Blackboard)
  *getoetste leerdoelen: 5

 • Bezoek numismatische collectie (onder voorbehoud)
  getoetste leerdoelen: 3, 8-10

Weging

Werkstuk: 65%
Opdracht 1 = gezamenlijke bibliografie: 5%
Opdracht 2 = inleiding en definitieve bibliografie: 10%
Opdracht 3 = mondelinge presentatie op basis van een van te voren gecirculeerd hoofdstuk: 10%
Participatie (zowel op college als op Blackboard): 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Collegeschema

 • Opgave literatuur

 • Powerpoints colleges

 • Uitleg van de opdrachten

 • Algemene berichten over het college van de docent

 • Discussie over en commentaar op ingezonden werk

Literatuur

 • Voor dit college worden artikelen gelezen die voor de aanvang van de collegereeks op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

S.M.H.J. Penders

Opmerkingen

Niet van toepassing.