Prospectus

nl en

Rhetoric and Social Media

Course
2017-2018

Beschrijving

YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Sociale media zijn in rap tempo de belangrijkste platforms geworden waarmee we elkaar informeren, amuseren – en overtuigen. De kennis en kunde van overtuigingskracht – retorica – is meer dan tweeduizend jaar oud, maar actueler dan ooit. Wat is de rol van retorica in de social media? En hoe wordt die retorica beïnvloed door specifieke kenmerken van deze actuele platforms? In dit college bestuderen we hoe media en platforms zich sinds de oudheid steeds vernieuwen en hoe politici, activisten, bloggers en vloggers – de redenaars van vandaag - de retorische principes met grote creativiteit telkens weer op een andere manier toepassen. Hoe werkt clickbait en hangt dat samen met het klassieke attentum parare? Hoe functioneren hashtags als bondigheid extreem belangrijk is, zoals op Twitter? Hoe gebruiken marginale groepen sociale media om hun issues op de agenda te krijgen? Hoe belangrijk zijn authenticiteit en ethos in een wereld vol trollen? Bedrijven, instellingen, politici, zelfs rechtbanken zetten social media in om hun publiek te informeren en overtuigen. Welke specifieke balans tussen logos, ethos en pathos treffen we daar aan, maar ook bij lifestyle en modeblogs, bij corporate greenwash? In een hoorcollege maken studenten kennis met theorieën uit journalism studies, sociale psychologie en moderne retorica; in een werkcollege passen ze die toe op moderne cases.

Leerdoelen

Studenten hebben een overzicht van typen sociale media en hun verschillende functies, en kennis van en inzicht in de rol die sociale media spelen in onze samenleving, in het bijzonder (a) bij de verspreiding van nieuws en kennis en (b) bij het realiseren van een online identiteit door middel van zelfrepresentatie in de sociale media via Social Network Sites (SNS’s). Ze kunnen die kennis plaatsen in een historisch perspectief.
Ze zijn in staat om:

 • een analyse van een specifieke SNS te maken volgens het Model Van Dijck (Van Dijck 2013).

 • teksten te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van onderzoeksliteratuur (onderzoeksvaardigheden: heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag).

 • de uiteenzetting van een concrete afgebakende vraag te presenteren in een helder en beargumenteerd paper met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint) (presentatie en schriftelijke vaardigheden).

 • deze onderzoeksbevindingen uit te werken in een kort maar helder en toegankelijk geschreven paper (schriftelijke vaardigheden).

 • actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 5 ec x 28 uur = 140 uur

 • hoorcolleges: 12 × 1 uur = 12 uur;

 • werkcolleges: 12 x 1 uur = 12 uur;

 • bestuderen literatuur 400 pp à 8 pp/ u = 50 uur;

 • tussentijdse opdrachten ter voorbereiding op het college 12 × 2 uur = 24 uur;

 • voorbereiden tentamen = 20 uur

 • analyse-opdracht/ paper = 24 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Mondelinge presentatie (10 min.) in duo’s met vooraf ingeleverde powerpoint

 • Schriftelijk tentamen (individueel) met korte invul- en essayvragen tijdens de mid-term tentamenweek

 • Een analyse-opdracht van een SNS naar keuze volgens het model Van Dijck (paper, ca. 1500 woorden) in blok 2

Weging

 • schriftelijk tentamen met korte essayvragen tijdens de midterm tentamenweek: 40%;

 • mondelinge presentatie in duo’s met vooraf ingeleverde powerpoint: 20%;

 • Analyse-opdracht/ paper: 40%.

Herkansing

Het gewogen gemiddelde van de deelcijfers moet voldoende (minimaal 5,5, wordt afgerond op 6,0) zijn. Voor iedere opdracht is er een herkansing mogelijk. Het hoogste cijfer telt. Een herkansing behelst een NIEUWE opdracht, niet een herziening van reeds ingeleverd werk.

Het herkansen van een voldoende mag maximaal driemaal tijdens de gehele bacheloropleiding

Nabespreking tentamen

Nabespreking van opdrachten en tentamen gebeurt tijdens college of na afloop van het laatste college.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • huiswerkopdrachten (publiceren en uploaden);

 • korte overnamens van te lezen literatuur;

 • uploaden van de PP bij de mondelinge presentatie.

Literatuur

Aanschaffen:

 • Wordt nog bekend gemaakt

Aanbevolen:

 • Fuchs, C. (2013). Social media: A critical introduction. Sage.

Verder gebruiken we onder voorbehoud de volgende literatuur (digitaal beschikbaar, onder meer via de UB):

 • Burger, P. (2014). Monsterlijke verhalen: misdaadsagen in het nieuws en op webforums als retorische constructies. Boom Lemma, Den Haag (Open access)

 • Grafström, M., & Falkman, L. L. (2017). Everyday narratives: CEO rhetoric on Twitter. Journal of Organizational Change Management, 30(3).

 • Howard, R.G. (2008a). The vernacular web of participatory media. Critical Studies in Media Communication 25, 490-512.

 • Sumner, E. M., Ruge-Jones, L., & Alcorn, D. (2017). A functional approach to the Facebook Like button: An exploration of meaning, interpersonal functionality, and potential alternative response buttons. New Media & Society, 1461444817697917.

Overige artikelen en literatuur worden in het programmaoverzicht bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Opmerkingen

Zowel voor de hoorcolleges als voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting van minimaal 80%.

Contact

Dr. J.P. Burger Dr. A.W.M. Koetsenruijter Prof. dr. A.B. Wessels