Prospectus

nl en

Greek Paleography 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten die het vak Inleiding Griekse Papyrologie of Inleiding tot de Griekse Papyrologie (vertaalde teksten) gevolgd hebben en die (inmiddels) het Oud-Grieks beheersen.

Beschrijving

Tijdens dit college leren studenten Griekse documentaire teksten ontcijferen aan de hand van originele papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en van foto’s van papyri uit andere collecties. Tijdens het ontcijferen wordt ook aandacht besteed aan taal en inhoud van de Griekse teksten.

Leerdoelen

De student kan:

 • niet te cursief geschreven Griekse papyri en ostraca ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie;

 • globaal aangeven uit welke periode (Ptolemaeïsch, Romeins, Byzantijns) een handschrift stamt;

 • de student heeft kennis genomen van de inhoud van een aantal gevarieerde Griekse papyri.

Rooster

Zie roosters Colleges voor keuzevakstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen colleges: 28 uur;

 • boorbereiden colleges: 28 uur;

 • schriftelijke opdrachten: 84 uur.

Toetsing

 • Beoordeling participatie (er geldt een aanwezigheidsplicht)

 • tijdig ingeleverde opdrachten

Weging

 • participatie 50%

 • opdrachten 50%

Een kandidaat is geslaagd indien het gewogen gemiddelde van de twee onderdelen een voldoende is.

Herkansing

Schriftelijke opdracht gevolgd door mondeling tentamen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding hand-outs en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

Opgave door docent.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dr. F.A.J. Hoogendijk