Prospectus

nl en

Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato

Course
2017-2018

Toegangseisen

Het college heeft geen specifieke toegangseisen. Kennis van Grieks of Latijn is niet vereist.

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Het college is eveneens een onderdeel van de minor De oudheid voor iedereen (cultuur-historisch traject).

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht geboden van de antieke wijsbegeerte vanaf haar begin (de zogenaamde presocraten) tot en met Plato, mede aan de hand van de lectuur van primaire teksten in vertaling.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • overzichtskennis van de antieke filosofie van Thales tot en met Plato. (I.iv);

 • kennis van enige elementaire filosofische begrippen, zoals principe van (on)voldoende grond, principe van de uitgesloten derde, akrasie, socratisch intellectualisme. (I.vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • primaire en/of secundaire literatuur kritisch te evalueren. (I.vi; onderzoeksvaardigheden);

 • zijn/haar bevindingen van deze kritische evaluatie in een korte paper (maximaal 2 pagina’s) helder te presenteren. (I.vi; schriftelijke vaardigheden)

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • 28 uur voor college;

 • 28 uur voor voorbereiding college;

 • 16 uur voor schrijven essay-opdracht;

 • 68 uur voor voorbereiding tentamen.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (80%);

 • essay-opdracht (20%).

Weging

Een kandidaat is geslaagd indien het gewogen gemiddelde van deze twee onderdelen een voldoende is.
Alleen het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

Herkansing

In het geval van een hertentamen vervallen de eerder gehaalde deelresultaten. Het cijfer voor het hertentamen is dan het eindcijfer.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal;

 • communicatie.

Literatuur

 • S. Marc Cohen, Patricia Curd, and C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (Fifth Edition), Hackett Publishing Company: Indianapolis/Cambridge 2016;

 • F. A. J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, een handboek (via Blackboard).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. R.M. van den Berg