Prospectus

nl en

Ancient Greek: Language Acquisition 1 (B/C-group)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1a.
Studenten Taalwetenschap met specialisatie VIET volgen de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd, en anders de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid.
Studenten Oude Culturen van de Mediterrane Wereld met als taalvak Grieks volgen de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid (of eventueel de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd).
Keuzevakstudenten met kennis van het Grieks op eindexamenniveau wordt gewezen op de colleges Grieks voor Iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur in semester 2. Daarnaast zijn zij desgewenst toelaatbaar tot Taalverwerving 1 en 2 voor zover er plaats is (zie verder onder ‘Aanmelden’).

Beschrijving

In het college Grieks taalverwerving 1 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie (m.n. het werkwoord), syntaxis (o.a. naamvalsgebruik) en pragmatiek.
Daarnaast maken studenten een begin met het leren van een basisvocabulaire en de onregelmatige werkwoordsvormen (stamtijden).
De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van de eerste redevoering van Lysias, waarbij speciale aandacht uit zal gaan naar het ontwikkelen van een goede leesstrategie.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie (met name het werkwoord), dialecten en taalontwikkeling, syntaxis (o.a. naamvalsgebruik), semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);
 • elementaire kennis van de Griekse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheid: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen Attisch proza.
 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i/ii);
 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • Diagnostische instaptoets: 2 uur;

 • Inleidend college in introductieweek: 1 uur

 • Contacturen: 30 uur (groep B: 6 weken x [2 + 3 =] 5 contacturen); 24 uur (groep C: 6 weken x [2+2=] 4 contacturen

 • Studietijd grammatica, vocabulaire en stamtijden: 60 uur

 • Studietijd lectuur: 42 uur (groep B), 48 uur (groep C);

 • Tentamen: 2 uur tussentoets + 3 uur eindtoets.

Toetsing

 • Deeltoets vocabulaire, stamtijden en vertaling (20%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en een korte vertaling niet voorbereide Griekse tekst;

 • Deeltoets Grammatica (40%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen;

 • Deeltoets Lectuur (40%): schriftelijk tentamen met vertalingen gelezen en ongelezen stof, korte open (invul)vragen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de onderdelen Grammatica en Lectuur beide voldoende moeten zijn.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Het tentamen zal worden nabesproken in een van de sessies in het kader van het mentoraat. De planning van de mentoraatssessies wordt bekend gemaakt aan het begin van het semester.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: het beschikbaar stellen van powerpoints bij de colleges, planners, handouts, oefeningen en een proeftentamen.

Literatuur

 • Syllabus Grieks Grammatica

 • Syllabus Lysias

 • Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.M. Rademaker Dr. M. van Raalte

Opmerkingen

niet van toepassing