Prospectus

nl en

History of Russia

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Rusland is anders en toch nabij. De Russische geschiedenis confronteert ons westerse waarnemers met bijzondere fenomenen die tot op de dag van vandaag hun uitwerking nog niet hebben verloren. De bedoeling van het hoorcollege is de historische samenhang te bepalen van de autocratie en dienststaat onder de Russische tsaren en van de revolutie en dictatuur onder het Sovjetcommunisme. Hierbij zullen we dieper ingaan op de wisselwerking tussen tussen staat en samenleving; de invloed van Russische heersers op de lotgevallen van gewone Russen en omgekeerd. Centraal staat hierbij de vraag hoe de politieke en sociale geschiedenis van Rusland zich verhoudt tot de westerse algemene geschiedenis. Hoort Rusland erbij of gaat het zijn eigen weg?

Leerdoelen

1) een algemeen kennisoverzicht van de geschiedenis van Rusland, vanaf het begin in de negende eeuw met de opkomst van het Rijk van Kiev tot en met de Russische Revolutie en het einde van de Sovjetunie in de late twintigste eeuw.

2) inzicht in de belangrijkste sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van de Russische geschiedenis, alsook van de geschiedkundige discussies hierover.

3) vaardigheid in het kunnen plaatsen van de Russische geschiedenis in het kader van de algemene geschiedenis, en het kunnen plaatsen van vertaalde primaire bronfragmenten in hun historische context en het geven van een duiding hiervan.

4) vermogen om een zelf gekozen deelonderwerp uit de stof (een persoon en ‘erflater’ van de Russische geschiedenis) te documenteren en uit te werken tot een kort historisch essay waarin thema, context en betekenis tot uitdrukking komen.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast van 5 ECTS = 140 uur, bestaande uit:

 • 26 uur contacturen (colleges)

 • 14 uur toetsing (take-home toets en schriftelijk tentamen)

 • 100 uur zelfstudie (lezen en voorbereiden)

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: mid-term take-home opdracht voor essay van circa 500 woorden

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen over de gehele stof aan de hand van kennis- en inzichtvragen

Weging

 • Deeltoets 1: 30%

 • Deeltoets 2: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • powerpoints

 • mededelingen

Literatuur

 • Geoffrey Hosking, Russia and the Russians, a history (Harvard University Press 2001, of een latere editie)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr.J.H.C.Kern

Coordinator of Studies: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

In het hoorcollege wordt een chronologisch overzicht gepresenteerd vanaf de vroegste geschiedenis van Rusland, via de Russische Revolutie van 1917 tot aan het einde van de Sovjetunie in 1991. Verschillende tijdperken, aspecten en interpretaties hiervan worden besproken aan de hand van het standaardwerk van Geoffrey Hosking, Russia and the Russians (Harvard 2001). Bovendien worden capita selecta uit de Russische geschiedenis toegelicht met behulp van de op het college uit te reiken bronfragmenten (in Engelse vertaling). Halverwege het semester vindt een take-home toets plaats middels een essay over een nader te kiezen deelonderwerp (een persoon en ‘erflater’ van de Russische geschiedenis). Het college stuit af met een schriftelijk tentamen bestaande uit gedifferentieerde kennis- en inzichtvragen over het geheel van handboek, collegestof en uitgereikte teksten.

De mogelijkheid bestaat om dit hoorcollege uit te breiden met 5 ects tot een (keuze)vak van 10 ects middels een zelfstandig te maken werkstuk van 5000 woorden of een mondeling literatuurtentamen over ca. 1000 pagina’s, vastgesteld op individuele afspraak.