Prospectus

nl en

Russische Letterkunde 3

Course
2017-2018

Toegangseisen

Goede kennis van het Russisch, Inleiding Russische Letterkunde of Russische Letterkunde 2.

Beschrijving

Terwijl Letterkunde 2 bijna de hele negentiende eeuw besloeg en vooral tot doel had om de student vertrouwd te maken met de (tekstimmanente) analyse van proza en poëzie, ligt in Letterkunde 3 de nadruk op een veel kleiner tijdvak (grofweg de periode 1890 – 1917) en kijken we vooral naar de verbinding tussen literatuur en het dagelijks leven: hoe gebruikten Russische dichters en schrijvers hun werk om hun ideeën over de samenleving voor het voetlicht te brengen, met name over het huwelijk, over de relatie tussen man en vrouw, en hoe namen lezers deze ideeën over (of niet)? Meer in het bijzonder ligt de aandacht dus bij het “seksuele vraagstuk” (polovoj vopros), zoals dat toen heette; meer in het algemeen is ons onderwerp de wisselwerking tussen literatuur en (beleefde) werkelijkheid. Om dat in kaart te brengen concentreren we ons niet alleen op “hoge” literatuur, maar ook op wat minder sophisticated literatuur die men later is gaan aanduiden als middlebrow. Tenslotte zullen we ook het onderwerp van de versleer weer oppakken om te zien hoe de metrische vernieuwingen en experimenten bij Lermontov en Fet een vervolg krijgen in het werk van Aleksandr Blok en Anna Achmatova.

Leerdoelen

  • Verder ontwikkelen van vaardigheden in het analyseren van proza en poëzie (i.h.b. verstheorie en beeldspraak);

  • kennisnemen van werken uit het Russische modernisme (o.a. symbolisme, neo-realisme en acmeïsme);

  • vertrouwd raken met analysemethodes van de cultuursemiotiek en receptieonderzoek;

  • kennismaking met beeldvorming rond de Zilveren Eeuw, o.a. in het genre van historische film;

  • optimaliseren van informatievaardigheid, i.h.b. het kritisch gebruik van handboeken en het internet, en het localiseren van relevante secundaire literatuur.

Rooster

See Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Afwezigheid zonder een gegronde reden of het niet-halen van deadlines kan leiden tot uitsluiting van het tentamen.

Studielast

Totaal: 280 uur (10 EC)
Colleges: 26 uur
Tentamen: 1 uur
Voorbereiding colleges, lezen, schrijven: 253 uur

Toetsing

Mondeling tentamen over de collegestof en de secundaire literatuur. Naast het tentamen kent het college nog een aantal toetsmomenten. Elke deelnemer:

1) bespreekt op college gedurende tien tot vijftien minuten één keer een wetenschappelijk artikel of een andere tekst (samenvatting van belangrijkste punten, kritische opmerkingen etc.);
2) schrijft twee papers (3000-4000 woorden inclusief citaten en noten). Een van deze papers kan de opmaat vormen voor het BA eindwerkstuk; qua opmaak en redactie dienen de papers in overeenstemming te zijn met het eenvoudige style sheet dat voor dit college is ontwikkeld (zie folder “Praktisch” onder Black Board).
3) tenslotte dient iedere deelnemer een aantal kleinere opdrachten in te leveren (‘reaction papers’ [300-400 woorden] en vertalingen). Deadline voor deze opdrachten: woensdagavond 20.00).

Samenstelling eindcijfer

  • tentamen 40%

  • papers: 2 × 25%

  • bijdrage aan college (presentatie, reactiepapers): 10%

    Voor beide papers en mondeling tentamen dient iedere deelnemer een voldoende te hebben gehaald (= 5,5 of hoger). Compensatie is niet mogelijk. Alle onderdelen van het vak moeten voor 31 augustus 2017 zijn afgerond. Zo niet , dan worden de behaalde deelresultaten nietig verklaard en moet het vak in zijn geheel worden overgedaan.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Alle literatuur wordt beschikbaar gemaakt onder Black Board. Er is een uitzondering: de roman Sanin van Michail Artsybashev dient te worden aangeschaft, dan wel te worden geleend in de UB of te worden gedownload van internet (www.lib.ru → klassika). Zie voor details college op 5 april.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. O.F. Boele

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing