Prospectus

nl en

Russische Taalkunde 3: Moderne Russische taalkunde

Course
2017-2018

Toegangseisen

De verplichte taalkunde- en taalvaardigheidsonderdelen Russisch tot en met het tweede jaar moeten behaald zijn.

Beschrijving

In het eerste blok worden aan de hand van artikelen en boekfragmenten aspecten van de recente Russische taalkunde behandeld. We zullen ons concentreren op enkele benaderingen van de semantiek. In dit eerste blok zal de nadruk liggen op het leren lezen en begrijpen van, en kritische reflecteren op (niet eenvoudige) wetenschappelijke teksten. In het tweede blok worden ook wetenschappelijke teksten gelezen, maar niet langer beperkt tot de semantiek. Hier zal de nadruk liggen op het zelf leren verrichten van onderzoek. Een overzicht van de te behandelen en te lezen stof en de opdrachten per week zal op Blackboard te vinden zijn voor aanvang van het onderdeel.

Leerdoelen

  • Het verwerven van verdiepte kennis van en inzicht in enkele thema’s binnen de moderne Russische taalkunde.

  • Het verwerven van (verdere) vaardigheid in het lezen van Russische en Engelse wetenschappelijke teksten.

  • Het leren onderzoek doen op het gebied van de moderne Russische taalkunde.

De cursus bouwt voort op het onderdeel synchrone taalkunde van het eerstejaarsvak Inleiding Slavische taalkunde. In de masterfase wordt het vakgebied met name verder behandeld in de gespecialiseerde cursus Topics in (Russian) Language & Linguistics.

Rooster

See Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege.
    Deelname is verplicht; regelmatig wordt huiswerk gemaakt. Voor de regels omtrent deelname en huiswerk zie de Blackboardcursus. Daarnaast houdt elke student aan het eind van het eerste blok een referaat over een gelezen artikel. Het onderdeel wordt afgesloten met een werkstuk over een in overleg met de docent gekozen onderwerp. In het laatste college houdt de student een presentatie over de opzet van het werkstuk.

Studielast

  • Totaal: 280 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Lezen teksten voor colleges, huiswerk: 180 uur

  • Voorbereiding werkstuk en tentamen: 74 uur

Toetsing

Om voor een voldoende eindcijfer in aanmerking te komen moet de student voldaan hebben aan de voorwaarden m.b.t. presentie en huiswerk, de presentatie over een artikel en de presentatie over het eigen onderzoek (zie Blackboard). Deze moeten allemaal voldoende zijn beoordeeld. Het eindcijfer wordt bepaald door het cijfer voor het werkstuk (100%). Alleen het werkstuk is herkansbaar.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
E.L.J.Fortuin

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassng