Prospectus

nl en

Russian Literature 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Kennis van het Russisch (B1-niveau)

Beschrijving

Na het overzicht van de Russische literatuurgeschiedenis in het eerste jaar staat in dit college de analyse van literaire werken centraal, i.h.b. de poëzie van de negentiende en vroeg-twintigste eeuw: gedichten van o.a. Puškin, Lermontov, Tjutčev, Fet en anderen. In de laatste zes colleges staan het korte verhaal en de proza-analyse centraal (met een uitstapje naar filmanalyse): Puškin, Tolstoj, Čechov, Turgenev, Bunin en Brjusov. De teksten worden, na thuis te zijn voorbereid, op het college gedetailleerd behandeld, waarbij voor de periode, het genre en de dichter specifieke technische aspecten besproken worden (stijlmiddelen, beeldspraak, ritme/metrum, eufonische opbouw etc.). Bij de bespreking van prozawerken komen ook verteltheoretische aspecten aan de orde. Ook wordt ingegaan op problemen van periodisering. De op het college besproken teksten zijn van te voren in het Russisch gelezen.

Leerdoelen

 • Verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de Russische poëzie en het Russisch proza van de negentiende en de twintigste eeuw;

 • Verkrijgen van vaardigheid in het analyseren van gedichten en verhalen;

 • Verder ontwikkelen Russische leesvaardigheid;

 • Optimaliseren van schriftelijke vaardigheden, i.h.b. verslag doen van eigen onderzoek;

 • Leren vinden van relevante (secundaire) literatuur en daar kritisch mee om kunnen gaan;

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht.
In de loop van het college schrijft iedere student een poëzie- en een proza-analyse (van een gedicht c.q. verhaal naar keuze, maar niet van de leeslijst). De analyses moeten worden vormgegeven – in de beoordeling wordt daar ook rekening mee gehouden – als een kleine scriptie “met alles erop en eraan”: titelpagina, overdachte indeling, correcte wijze van citeren etc. Het Nederlands is verzorgd. De beoordeling weegt mee bij de vaststelling van het eindcijfer (zie toetsing).

Daarnaast maken de studenten voor het poëziegedeelte elke week een vertaling. Deze hoeft niet “mooi” te zijn, maar wel zo correct mogelijk. De vertalingen worden niet apart beoordeeld, noch uitgebreid behandeld op college, maar moeten wel op tijd worden ingeleverd. Daarnaast zal een beperkt aantal kleinere opdrachten moeten worden gedaan, waaronder een mondelinge presentatie (kritische bespreking van artikel of analyse van gedicht). Deadline voor vertalingen en kleinere opdrachten: dinsdag om 18.00.

Studielast

Totaal: 280 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Tentamen:2 uur

 • Voorbereiding colleges, assignments en papers: 252 uur

Toetsing

Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Eindcijfer wordt bepaald aan de hand van 2 papers, het tentamen en getoonde inzet tijdens college en performance bij de kleinere opdrachten.

Weging

 • papers 60 % ( twee keer 30%)

 • tentamen 30%

 • inzet en opdrachten 10%

Voor geen van deze onderdelen mag het cijfer lager liggen dan een 5,5. Wie er niet in slaagt alle onderdelen af te ronden voor 1 september 2018, dient het hele vak opnieuw te volgen in het nieuwe studiejaar.
Voor de papers geldt een strenge deadline (zie rooster). Voor elke 24 uur dat het paper te laat wordt ingeleverd, wordt 0,5 in mindering gebracht op het cijfer voor deze opdracht. De papers dienen via Turnitin op Blackboard te worden ingeleverd.

Herkansing

Herkansing voor alle onderdelen

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

 • Michael Wachtel, The Cambridge Introduction to Russian Poetry (Cambridge: Cambridge UP, 2004). Online via catalogus UB.

 • Diverse wetenschappelijke artikelen (Blackboard)

 • Verhalen en gedichten (Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Dit college is niet beschikbaar voor a la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. O.F. Boele

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing