Prospectus

nl en

Soviet History and Memory

Course
2017-2018

Toegangseisen

Propedeuse of positief BSA voor Russische Studies

Beschrijving

De Sovjetunie heeft lange tijd gegolden als het schoolvoorbeeld van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Hiermee begon een radicaal experiment om het meest achterlijke land van Europa te transformeren tot de voorhoede voor vooruitgang van Rusland en de hele mensheid. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo indringend en was daardoor de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Verrassend genoeg gebeurde dit niet langs de weg van een volksopstand, noch door oorlog of druk van buitenaf, maar als gevolg van de opmerkelijke wisselwerking tussen staat en samenleving in Rusland. Hoe is deze ontwikkeling van opbouw én afbraak van communistische dictatuur historisch te verklaren? En welke sporen heeft zij nagelaten in het collectieve geheugen van de postcommunistische Russen?

De opbouw van de Sovjetunie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang ervan zullen in dit seminar onderzocht worden vanuit de vraag hoe het totalitaire regime met zijn revolutionaire experiment zich verhield tot de Russische samenleving en haar culturele tradities. De werkwijze hierbij zal zijn om inzichten uit de moderne geschiedschrijving over de Sovjetunie te spiegelen aan de ervaring, herinnering en verwerking van het Sovjettijdperk zoals dat is terug te vinden in tijdsdocumenten en egodocumenten van de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Het doel hiervan is om meer kennis en begrip te verkrijgen over de wijze waarop het Sovjetverleden doorwerkt in het historisch bewustzijn van de moderne Russen.

Leerdoelen

 • Gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjetunie aan de hand van een recente algemene historische monografie.

 • Inzicht in de belangrijkste kenmerken en historische vraagstukken van de geschiedenis aan de hand van gespecialiseerde academische artikelen.

 • Vaardigheid in het analyseren van (vertaalde en gepubliceerde) primaire bronnen zoals tijdsdocumenten en egodocumenten met betrekking tot de eigentijdse en latere historische verwerking van de geschiedenis van de Sovjetunie.

 • Vermogen tot mondeling en schriftelijk rapporteren over eigen onderzoek en reflectie geven op het onderzoek van anderen in de vorm van actieve participatie aan de groepsbesprekingen.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast van 10 ects = 280 uur, bestaande uit:

 • colleges: 26 uur

 • twee referaten voorbereiden: 14 uur

 • twee toetsen: 20 uur

 • collegestof bestuderen en voorbereiden: 100 uur

 • brononderzoek verrichten en werkstuk schrijven: 120 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7000 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)

 • Mondelinge presentaties (2)

 • Participatie tijdens college

 • Opdracht 1: midtermtoets met onderzoeksplan

 • Opdracht 2: endtermtoets met essayvragen

Deadlines

Voor het inleveren van het werkstuk: 15 januari 2018.

Weging

Werkstuk: 50%
Deeltoetsopdracht endterm essayvragen: 30%
Deeltoetsopdracht midterm onderzoeksplan: 10%
Twee referaten en algehele participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

De endterm deeltoets met essayvragen kan worden herkanst in eind januari.
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de inleverdatum: 15 maart 2018.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Ondersteuning door middel van Blackboard voor het delen van collegestof, artikelen, presentaties, websites, bibliografische hulpmiddelen en het inleveren van werkstukken.

Literatuur

 • Aanschaffen: Orlando Figes, Revolutionary Russia, 1891-1991 A Pelican Introduction (London 2014)

 • Beschikbaar als e-book via UBL: Ronald Grigor Suny ed., The Cambridge History of Russia. Volume III The Twentieth Century Chapters 1-13 (Cambridge 2006), ook beschikbaar via de boekwinkel in paperback-uitgave.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr.J.H.C.Kern

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Lees ter voorbereiding op het eerste college het inleidende historiografische hoofdstuk 1 uit The Cambridge History of Russia. Volume III van R.G. Suny, ‘Reading Russia and the Soviet Union in the twentieth century: how the West wrote its history of the USSR’ (p. 5-64).