Prospectus

nl en

Introduction into Russian Linguistics

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing.
Basiskennis van het Russisch gewenst.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we het gebruik van het Russisch op het niveau van het individu en van de maatschappij. Het doel van deze cursus is enerzijds ons te verdiepen in de fenomenen die onder dit label vallen (o.a. dialecten, sociolecten, taalpolitiek), en anderzijds om kennis maken met het vakgebied dat deze vragen onderzoekt, de sociolinguïstiek.

Dit zal gebeuren in thematische blokken. Na een inleidend college waarin de positie van het Russisch binnen het Slavisch en de talen van de wereld wordt besproken, zal eerst aandacht worden besteed aan de definiëring van de sociolinguïstiek. We zullen kijken naar klassieke vraagstukken binnen het vakgebied, de data die gebruikt worden, en de onderzoeksmethodes die nodig zijn om deze te analyseren. Binnen het blok 'Variatie en verandering' komen thema's aan de orde zoals standaardtaal vs. dialect, Russische sociolecten, stijlen en registers. In het blok 'Taal en Maatschappij' wordt gekeken op macroniveau naar taalpolitiek in Rusland en de gevolgen daarvan, taal en identiteit in meertalige individuen en republieken, de invloed van religie op de taal, en het gebruik van Russisch in migrantengemeenschappen.

Leerdoelen

  • Inleidende kennis van de positie van het Russisch binnen het Slavisch en de talen van de wereld

  • Kennis van centrale vraagstukken, methoden en technieken binnen de sociolinguïstiek

  • Het toepassen van deze technieken op een eigen dataset

  • Inzicht in de sociolinguïstische situatie in de Russische Federatie, zowel op microniveau als op macroniveau

  • Voorbereiding op de taalkundige vakken BA2 en BA3

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC)
Colleges: 26 uur
Tentamen: 2 uur
Literatuur en voorbereiding colleges, tentamen: 112 uur

Toetsing

  • Opdracht (20%)

  • Schriftelijk tentamen op basis van powerpoint presentaties en opgegeven literatuur (80%)

  • Hertentamen over dezelfde stof.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Zie Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. E.L.Stapert Prof. Dr. J. Schaeken

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing