Prospectus

nl en

Russische Leesvaardigheid 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

Grammatica 1a of vergelijkbaar niveau.

Beschrijving

Let op: Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht

Deze cursus is gericht op het lezen en begrijpen van grote stukken tekst. De focus varieert tussen begrip op mico-niveau (zinsstructuren, morfologische analyse, uitbreiding woordenschat) en begrip op macro-niveau (tekststructuur, leesstrategieën).
Wekelijks zijn er leesopdrachten die voorafgaand aan het college moeten worden voorbereid. Tijdens het college wordt gekeken of de voorbereide tekst problemen heeft opgeleverd. Deze teksten worden getoetst op het schriftelijk tentamen. Daarnaast leest de student zelfstandig een Russisch boekje dat tijdens het mondeling tentamen getoetst wordt.
Voor deze cursus is actieve deelname van de student essentieel (voorbereiding en participatie tijdens college). Er wordt daarom een apart cijfer toegekend voor participatie, dat 10% uitmaakt van het eindcijfer.

Leerdoelen

Aan het eind van het propedeusejaar dient de student over een zodanig niveau van leesvaardigheid te beschikken dat hij met behulp van een woordenboek niet al te moeilijke teksten kan lezen (niveau B1 Common European Framework of Reference).

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur

 • Voorbereiden college: 42 uur

 • Voorbereiding voor tussentoets: 6 uur

 • Voorbereiding eindtoets: 64 uur

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets

 • Mondelinge eindtoets in het Nederlands

 • Participatie tijdens colleges

Weging

 • Schriftelijke tussentoets (40%)

 • Mondelinge eindtoets in het Nederlands (50%).

 • Participatie tijdens colleges (10%)

Herkansing

Alle onderdelen moeten voldoende zijn. De schriftelijke en mondelinge toets kunnen herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Zie: Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. E.L.Stapert

Studiecoördinator: T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Let op: voor dit college geldt aanwezsigheidsplicht. Maximaal 2 colleges mogen gemist worden.