Prospectus

nl en

Academic Skills (Russian Studies)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In dit onderdeel worden academische vaardigheden van onderzoek en verslaglegging geoefend. Zowel schriftelijke als mondelinge presentatievormen komen hierbij aan bod. De studenten krijgen instructie in het maken van een wetenschappelijk werkstuk dat is voorzien van een literatuurlijst en een notenapparaat. De studenten houden een referaat over een gekozen onderwerp aan de hand van zelf verzameld materiaal. Daarnaast wordt door middel van een introductiecursus kennis gemaakt met de vele mogelijkheden van de universiteitsbibliotheek. Geoefend wordt met het zoeken, verzamelen en selecteren van relevante informatiebronnen ten behoeve van onderzoek. Ook wordt aandacht besteed aan enkele vakspecifieke internetsites en aan de ict-aspecten van het Russisch. Ten slotte leren de studenten de transcriptiesystemen voor het cyrillische schrift hanteren.
Voor dit werkcollege geldt een aanwezigheidsplicht. Om het vak te halen moet een aantal opdrachten op voldoende niveau uitgevoerd worden.

Onderdeel van deze cursus zijn de tweewekelijkse bijeenkomsten die worden verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden (EAV).
Deze bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddag.Hierin wordt in het eerste blok dieper ingegaan op een aantal vaardigheden die nodig zijn voor het schrijven van een academisch paper: argumentatie, structuur van een tekst en schrijfstijl, opmaak en plagiaat. In het tweede blok ligt de nadruk op het werken met academische literatuur: het herkennen van en werken met verschillende tekstgenres, leestechnieken en de analyse van een wetenschappelijke tekst.

Leerdoelen

 • Vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • Bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools (Ulrich’s, domaintools.com);

 • Soorten argumentatie in betoog herkennen en gebruiken, drogredenen herkennen;

 • Onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten in een wetenschappelijke (schrijf)stijl, met optimaal gebruik van tekstverwerking (Word), met correcte bronverwijzing

Zie beschrijving.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totaal 140 uur (5 EC)

 • Colleges 26 uur + colleges EAV 12 uur = 38 uur

 • Voorbereiding colleges, werkstuk en toetsen = 102 uur

Toetsing

Vijf opdrachten: een werkstuk, een referaat, een transcriptietoets, een bibliotheekopdracht en het gevolgd hebben van de mentoraat groepsbijeenkomsten. Hiervoor worden geen cijfers gegeven noch percentages gehanteerd. Het vak wordt afgesloten als alle vier de opdrachten op voldoende niveau zijn beoordeeld door de daarvoor verantwoordelijke docent.
Elk onderdeel kan herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Verplichte literatuur:

 • Syllabus, beschikbaar via Blackboard.

 • Jos Schaeken, Transliteratie van het cyrillische alfabet. Hier te downloaden

Literatuur voor het werkstuk:

 • Albert Resis, ‘Lenin on Freedom of the Press’, The Russian Review 36 (1977) 274-296.

 • Peter Kenez, The birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929 (Cambridge 1985) 35-44.

 • John L.H. Keep ed., The Debate on Soviet Power. Minutes of the All-Russian Central Executive Committee of Soviets. Second Convocation, October 1917 – January 1918 (Oxford 1979) 68-79 en 293-301.
  Deze literatuur is te downloaden via de Blackboard van dit college.

Geadviseerd wordt de volgende literatuur te raadplegen:

 • Het groene boekje. Woordenlijst Nederlandse taal (Den Haag 2005) ook gratis raadpleegbaar op: www.woordenlijst.org

 • Jan Renkema, Schrijfwijzer (4e herziene uitgave, Den Haag 2002) of idem, Schrijfwijzer Compact (Den Haag 2005)

 • Joy de Jong (Bussum 2011) Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie. (€24,50, ISBN: 978 90 469 0242 4)

 • Websites van de Nederlandse Taalunie: www.taaladvies.net en het Genootschap Onze Taal: www.onzetaal.nl/advies

 • Umberto Eco, Hoe schrijf ik een scriptie (vert. uit Italiaans, Amsterdam 1985)
  Zie verder ook Blackboard van dit college.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr.J.H.C.Kern
Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Opmerkingen

Niet van toepassing