Prospectus

nl en

Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1A

Course
2017-2018

Toegangseisen

Voor contract- of keuzevakstudenten geldt dat dit vak alleen gevolgd kan worden in combinatie met Russische grammatica 1.

Beschrijving

Let op: Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht

Het vak mondelinge taalvaardigheid, dat de onderdelen spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en uitspraak omvat, wordt gegeven in het talenpracticum. Dit biedt de mogelijkheid intensief gebruik te maken van audio- en videomateriaal. Tijdens de lessen worden grammatica en woordenschat actief geoefend. Er wordt veel aandacht besteed aan de uitspraak. De cursus bestaat uit 2 lessen van 2 uur per week (4 uur per week). Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau A1 van het Common European Framework of Reference.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 52 uur

 • Voorbereiden college en toetsing: 84 uur

 • Tentamen : 4 uur

Toetsing

 • wekelijkse schriftelijke toetsen

 • Actieve participatie

 • Deeltoets in de toetsweek: bestaat uit luistervaardigheid en spreekvaardigheid.

 • Eindtentamen: bestaat uit luistervaardigheid en spreekvaardigheid.

Weging

 • schriftelijke toetsen 20%

 • participatie 10%

 • deeltoets 30%

 • Eindtentamen 40%

Herkansing

De deeltoets en het eindtentamen kunnen worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college of op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard is het belangrijkste kanaal voor de communicatie met studenten. De syllabus, het rooster, extra oefenmateriaal en mededelingen zullen via Blackboard worden gecommuniceerd.

Literatuur

Verplicht:

 • Louwerse, N. (e.a.). 2016. Pasport v Rossijoe (Deel 1, Tekstboek en Werkboek). Amsterdam

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Dit college is niet beschikbaar voor a la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
L.Anissimova

Studiecoördinator: T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges per semester mogen gemist worden.