Prospectus

nl en

Russische grammatica 1A

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Let op: Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht

In dit werkcollege staat de Russische grammatica centraal. Naast de vormleer (morfologie) en zinsbouw (syntaxis), wordt ruim aandacht besteed aan het Russische schrift- , klank- en spellingssysteem, de uitspraak en de beginselen van fonetiek. Tenslotte neemt de verwerving van de basiswoordenschat een belangrijke plaats in. De praktische toepassing van de verworven grammaticale kennis zal voornamelijk worden getraind bij het vak Mondelinge Taalvaardigheid.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten per week (6 uur) waarin de Russische grammatica en woordenschat worden opgebouwd. Ter voorbereiding op ieder college bestudeert de student paragrafen uit het handboek, maakt oefeningen uit het werkboek, en leest Russische teksten.
Tijdens de colleges worden complexe problemen in detail besproken en zal de grammatica uit het boek worden gestructureerd en uitgediept aan de hand van aanvullend materiaal. Daarnaast worden de oefeningen besproken, teksten grammaticaal geanalyseerd en bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen. Er wordt bij dit college een hoge mate van inzet en zelfwerkzaamheid vereist.

Leerdoelen

 • Verwerving van basiskennis Russische grammatica

 • Verwerving basiswoordenschat Russisch

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 12 x 6 uur per week = 72 uur

 • Voorbereiden college: 103 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 103 uur

 • Toetsing: 2 uur (examen, tussentijdse toetsen zijn tijdens de colleges)

Toetsing

De toetsing bestaat uit drie schriftelijke tussentoetsen en een eindtentamen. Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de drie tussentoetsen en het eindtentamen. Net als voor de colleges geldt voor de toetsen aanwezigheidsplicht. De herkansing bestaat uit een schriftelijk eindtentamen (100%).

Weging

 • Tussentoetsen 50%

 • eindtentamen 50%

Herkansing

 • Schriftelijk tentamen (100%)

Nabespreking tentamen

Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:
voor de communicatie met studenten. De syllabus, het rooster, extra oefenmateriaal en mededelingen zullen via Blackboard worden gecommuniceerd. Ook zullen hier de cijfers bekend worden gemaakt.

Literatuur

Verplicht:

 • Louwerse, N. (e.a.). 2016. Pasport v Rossijoe (Deel 1, Tekstboek en Werkboek). Amsterdam: Pegasus
  Aanbevolen:

 • Houtzagers, P. 2003. Russische Grammatica. Bussum: Coutinho

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Dit college is niet beschikbaar voor a la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. E.L.Stapert
Mw. G. Sibgatullina MA

Studiecoördinator: T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges mogen gemist worden.