Prospectus

nl en

De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus.

Course
2016-2017

Toegangseisen

-

Beschrijving

In Egypte en Mesopotamië vinden we het vroegste schrift, en daarmee de oudste historische bronnen. Deze bronnen zijn veelsoortig, soms relatief talrijk, maar meestal schaars en ongelijk verdeeld in tijd en plaats. Interpretatie vereist kennis van het culturele kader en de archeologische context. Wat vertellen de hiërogliefen en spijkerschriftteksten ons over de Egyptische farao’s, de koningen van Soemer, Babylon, Assyrië en de Hethieten, en de Syrische stadstaten?
Dit onderdeel is een inleiding tot de geschiedenis van Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. Naast een beknopt historisch en geografisch overzicht zal aandacht worden besteed aan historische en archeologische bronnen en hun karakter, en thema’s als vroege staten, schrift, chronologie, culturele en politieke interactie, imperialisme en diplomatie.

Leerdoelen

  • Het verkrijgen van een historisch en geografisch overzicht van Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus

  • Enig begrip van de problematiek van beschikbare bronnen en hun interpretatie

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege, zelfstandige literatuurstudie, schrijfopdrachten

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • colleges introductieweek OCMW 8 uur

  • Hoorcollege en tentamens 30 uur

  • Literatuurstudie ter voorbereiding op tentamens 71 uur

  • Opdrachten (3) 30 uur

  • Nabespreking toetsing 1 uur

Toetsing

  • Drie korte essays in de loop van het semester, in te leveren op nader vast te stellen data: 30% (van het eindcijfer)

  • Schriftelijke tussentoets einde van blok 1 met open vragen over tot dan toe behandelde collegestof en bestudeerde literatuur: 30% (van het eindcijfer)

  • Schriftelijk tentamen aan het einde van blok 2 met open vragen over collegestof en literatuur: 40% (van het eindcijfer)

Deelname aan het tentamen is alleen mogelijk na inlevering van de essays.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het eindtentamen kan worden herkanst; het cijfer telt dan opnieuw voor 40% mee in het totaal.

Blackboard

ja, via

Literatuur

Kathryn A. Bard, An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt (2nd edition, Malden, MA etc., 2015: Wiley-Blackwell)
Marc Van de Mieroop, A History of the Ancient Near East : ca. 3000-323 BC (3rd edition, Malden, MA etc., 2015: Wiley-Blackwell)
Specificatie van de relevante pagina’s volgt.

Aanmelden

Aanmelden via Usis verplicht

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Registration Studeren à la carte via
Registration Contractonderwijs via

Contact

Ben Haring