Prospectus

nl en

Bachelor Thesis Middle Eastern Studies

Course
2016-2017

Toelatingseisen

Afgerond 2e jaar.

Beschrijving

Het eindwerkstuk is gekoppeld aan een van de derdejaars seminars. In het kader van het seminar houdt de student een referaat over een zelf gekozen onderwerp. Seminar 3 wordt afgesloten met een beredeneerde bibliografie over dit onderwerp waarover ook het BA werkstuk zal worden geschreven. Het werkstuk heeft een omvang van 10.000 woorden. Voor de afstudeerrichtingen Arabisch/Perzisch/Turks en Israëlstudies geldt dat hierin een redelijke hoeveelheid (ca. 50-70 pagina’s) primair/secundair bronnenmateriaal in de taal van de afstudeerrichting moet zijn verwerkt. Het BA werkstuk moet aansluiten bij het onderwerp van het seminar, maar mag disciplinair verschillen (geschiedenis, kunst en cultuur, literatuur, taalkunde etc.). De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) van de opleiding die als begeleider optreedt.

Leerdoelen

_Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden_1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Het werkstuk wordt beoordeeld op onder meer de volgende aspecten:

  • de adequate formulering en operationalisering van de probleemstelling;

  • de adequate verwerking van secundaire literatuur (deels Turkstalig);

  • de adequate verwerking van primair bronnenmateriaal (deels Turkstalig)

  • taalgebruik, opbouw en vormgeving

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Zelfstudie en werkbesprekingen met begeleider(s).

Toetsing

Om op 31 augustus 2017 af te kunnen studeren, dient de student een eerste complete versie van het eindwerkstuk uiterlijk 1 juni bij zijn/haar begeleidende docent(e) te hebben ingeleverd. De eindversie moet voor 1 juli zijn ingeleverd.

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

“Regeling BA-eindwerkstuk”: http://hum2.leidenuniv.nl/pdf/oer/Regeling-gang-van-zaken-rond-BA-eindwerkstuk-13-14.pdf
Handleiding Schriftelijk Werkstuk

Contact

Begeleidende docent(e).