Prospectus

nl en

Seminar Hebrew

Course
2016-2017

Toegangseisen

Afgerond 2e jaar van de BA Midden-Oostenstudies.

Beschrijving

Seminar 3 heeft als thema de interactie tussen geschiedenis en cultuur (in de breedste zin van het woord) van Israël. Hierbij kan gedacht worden aan (politieke, sociale, etc.) gebeurtenissen, ontwikkelingen, veranderingsprocessen en de weerslag daarvan in de Israëlische cultuur bijvoorbeeld in de taal en literatuur, gewoonten en gebruiken, kunst en materiële cultuur.
Het eerste deel van de cursus bestaat uit een reeks werkcolleges waarin het opzetten van een (literatuur)onderzoek en het verwerken van de resultaten daarvan in een (powerpoint) presentatie en een schriftelijk werkstuk centraal staan. Ieder student werkt zijn/haar thema uit tot een volwaardig wetenschappelijk werkstuk. In het tweede gedeelte van de cursus verzorgen de studenten (powerpoint) presentaties over hun gekozen onderwerp.

Leerdoelen

De student verdiept de kennis van de (cultuur)geschiedenis van Israël opgedaan in de opleiding Midden-Oosten Studies. De studenten leren om zelfstandig een onderwerp uit te diepen. Zij leren om de gebruikte literatuur kritisch te benaderen en zijn in staat om een overzicht te verschaffen over de stand van het onderzoek met betrekking tot dit onderwerp.
Dit Seminar is gekoppeld aan het eindwerkstuk van de BA Israëlstudies. Het eindwerkstuk heeft een omvang van 10.000 woorden. Voor studenten van de afstudeerrichting Israëlstudies geldt dat hierin een redelijke hoeveelheid (ca. 50-70 pagina’s) Hebreeuwstalig bronnenmateriaal moet zijn verwerkt. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) van de opleiding die als begeleider optreedt.

Academische vaardigheden die getraind worden:

Mondelinge presentatievaardigheden

 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
 2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
  a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
  b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
  c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
  d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
 3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

Samenwerkingsvaardigheden

 1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
 2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
 3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

 1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
 2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
 3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
 4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
 5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
 6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden

 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
 2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
  a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
  b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
  c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
  d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Colleges: 13 × 2 = 26 uur
Voorbereiden colleges: 12 × 4 = 48 uur
Presentaties en beredeneerde bibliografie: 66 uur

Toetsing

Actieve deelname colleges en presentaties (40%) en beredeneerde bibliografie (60%).
De cijfers voor de actieve deelname colleges en de presentaties kunnen niet worden herkanst.
Inleveren van de eerste definitieve versie van beredeneerde bibliografie wordt gezien als eerste tentamengelegenheid. Studenten die hiervoor een onvoldoende halen of de deadline niet hebben gehaald, krijgen eenmaal de gelegenheid beredeneerde bibliografie te herschrijven of alsnog in te leveren.

Inlevertermijnen: ma 15 mei 2017 (9.00 uur), herkansing: ma 5 juni 2017 (9.00 uur).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Opdrachten

 • Communicatie

Literatuur

Wordt via Blackboard opgegeven.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. H. Neudecker

Opmerkingen

“Regeling BA-eindwerkstuk”: http://hum2.leidenuniv.nl/pdf/oer/Regeling-gang-van-zaken-rond-BA-eindwerkstuk-13-14.pdf