Prospectus

nl en

Cultural Production of the Middle East

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.
Voor keuzevak- en gaststudenten is het aantal plaatsen beperkt. Voor meer informatie zie onder “inschrijven”.

Beschrijving

Met Cultural Production wordt vooral de interactie bedoeld tussen wat een maatschappij aan cultuuruitingen voortbrengt en de maatschappelijke structuur die deze productie mogelijk maakt. Bij het bestuderen van cultuuruitingen, zoals literatuur, film, kunst en performance, zijn we daarom geïnteresseerd in hoe betekenis ontstaat vanuit een samenspel tussen vormelijke en inhoudelijke aspecten enerzijds en maatschappelijke structuren rond de productie, circulatie en receptie van deze werken anderzijds. In dit college zullen wisselende docenten aan de hand van casestudies, vanuit hun eigen expertise, laten zien hoe je cultuuruitingen afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika kritisch kunt analyseren binnen bredere sociale, politieke en economische structuren.

Leerdoelen

Deze cursus leert de student:

  • kennis te maken met de culturele diversiteit van de regio, door een eclectische selectie van culturele praktijken en objecten te tonen uit Iran, Turkije, de Arabische wereld en Israël.

  • te begrijpen hoe betekenis van cultuuruitingen ontstaat binnen de bredere maatschappelijke context waarin zij circuleren.

  • een aantal centrale concepten binnen cultuurwetenschappen te begrijpen en toe te passen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur

  • College-uren: 26 uur

  • Voorbereiding colleges: 39 uur

  • Tentamens + voorbereiding: 4 + 20

  • Bezoek cultureel evenement + verslag: 16 + 35

Toetsing

Er zijn drie toetsmomenten. Op de tussentoets en eindtoets krijgt de student open vragen over de behandelde stof. Dit betreft het begrip van aangereikte concepten, als ook de toepassing daarvan in de besproken case studies. Daarnaast bezoekt iedere student minstens één cultureel evenement. Dit kan een voorstelling of een tentoonstelling zijn die betrekking heeft op het Midden-Oosten. Er dient een verslag geschreven te worden met daarin een inhoudelijke reflectie op het bekeken werk.

  • Tussentoets: 20%

  • Verslag: 30%

  • Eindtoets: 50%

Alleen de eindtoets kan worden herkanst en geldt dan weer voor 50%.

Literatuur

Wordt opgegeven via Blackboard

Aanmelden

Aanmelden via usis

Keuzevak- en gaststudenten wordt verzocht per email contact op te nemen met de studiecoördinator onder vermelding van naam, cursustitel en –code en studentnummer. Op basis van de beschikbaarheid van plaatsen zal deze de student inschrijven nà 1 september. De student zal dan uiterlijk 9 september bericht krijgen of hij/zij is ingeschreven of niet.

Contact

J.A. Naeff MA

Opmerkingen