Prospectus

nl en

Organizations for Law Enforcement

Course
2016-2017

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime & Criminal Justice).

Beschrijving

In het vak staan de vijf organisaties centraal die een cruciale rol spelen binnen de strafrechtelijke rechtshandhaving, in het bijzonder in de opsporing van strafbare feiten: politie (in het bijzonder de recherche), openbaar ministerie, rechterlijke macht, gevangeniswezen en reclassering. Naast aandacht voor het functioneren van de individuele organisaties, kijken we vooral naar de samenwerking tussen de organisaties en de uitdagingen en problemen die zich daarbij aandienen. Hoewel het concept ‘strafrechtsketen’ het beeld van een geoliede machine oproept, blijkt de aansluiting van de verschillende ketens in de praktijk lastig te zijn. Deels liggen de uitdagingen op organisatorisch en praktisch vlak, maar we kijken vooral naar discrepanties voortvloeiend uit uiteenlopende doelstellingen, verwachtingen en conflicterende belangen.

De hoorcolleges behandelen ieder één van de vijf ketenpartners. Daarnaast analyseren we de uitdaging tot samenwerking binnen de context van de strafrechtelijke keten vanuit een gecombineerd criminologisch, bestuurskundig en organisatorisch perspectief.

De werkgroepen zijn gericht op het actief ontwikkelen en expliciet uiten van een kritische blik op de strafrechtketen. Dit wordt ten eerste gestimuleerd door de voorgeschreven literatuur en ten tweede staat discussie tijdens de werkgroep centraal. Studenten worden uitgedaagd kritisch te kijken naar de – ogenschijnlijk voor de hand liggende – keuzes en stappen van de verschillende betrokken organisaties om zo eventuele discrepanties aan het licht te brengen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Koppelen van de taken, doelstellingen en belangen van de verschillende organisaties in de rechtshandhaving aan de klassieke gedachte achter de Nederlandse strafrechtketen;

 • Kritisch analyseren van praktijkvoorbeelden van de rol van organisaties in de rechtshandhaving aan de hand van de voorgeschreven literatuur;

 • Identificeren en verklaren van de problemen in de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de rechtshandhaving aan de hand van casuïstiek;

 • Reconstrueren en evalueren van het proces van de strafrechtketen aan de hand van een casus of specifiek delict;

 • Een wetenschappelijk debat voeren gerelateerd aan een thema binnen het vak organisaties in de rechtshandhaving.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Mw. Dr. M.H.A. Kluin en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient voor de hoorcolleges de betreffende literatuur gelezen te hebben. De hoorcolleges zijn een aanvulling op en geen vervanging van intensieve zelfstudie. Via de leidraad op Blackboard kunnen studenten nagaan om welke literatuur het gaat.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mw. Dr. M.H.A. Kluin

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijks worden opdrachten gegeven; wekelijks worden casussen uit het nieuws besproken. Wekelijks worden de opdrachten peer reviewed. Voor de werkgroepen geldt een verplichte aanwezigheid.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen

 • Bij het bepalen van het eindcijfer weegt het tentamen voor 100%. Omdat het vak een praktische oefening bevat, dient daarnaast aan alle werkgroepeisen te zijn voldaan om het vak te kunnen behalen. Dat wil zeggen, alle werkgroepopdrachten dienen als voldoende te zijn beoordeeld.

 • Herkansing: bij een klein aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

 • Werkgroepverplichting: aanwezigheid, voorbereiding en opdrachten. De werkgroepverplichting dient met goed gevolg te worden afgerond. Bij meer dan één werkgroep afwezig volgt een alternatieve opdracht. Het resultaat is tot en met het volgende studiejaar geldig.

Inleverprocedures

 • Zelfstudieopdrachten: op Blackboard voor aanvang werkgroep. Eisen en tijdstippen worden voorafgaand aan de cursus in de leidraad bekend gemaakt.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt aangekondigd op de Blackboardomgeving van het vak

Leidraad:
Wordt aangeboden via de Blackboardomgeving van het vak

Contact

 • Vakcoördinator: mw. Dr. M.H.A. Kluin

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl