Prospectus

nl en

Crime and policy in large cities

Course
2016-2017

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime and Criminal Justice) (zie ook OER).

Beschrijving

In steden komen maatschappelijke ontwikkelingen versterkt samen. Hierdoor zien stadsbewoners en stadsbestuurders zich geconfronteerd met specifieke vraagstukken rondom criminaliteit en veiligheid, waaronder uitgaansgeweld, spanningen tussen sociale groepen, onveiligheidsgevoelens en overlast in publieke ruimten. Over de hele wereld bestaat er een relatie tussen stedelijkheid en veiligheidsvraagstukken. Kenmerkend voor het stedelijk leven is de spanning tussen levendigheid, diversiteit en vrijheid enerzijds, en criminaliteit en de behoefte aan veiligheid en controle anderzijds. In dit vak staat de vraag centraal hoe we door beleid en handhaving de stad veiliger kunnen maken, zonder afbreuk te doen aan de positieve aspecten van het stedelijk leven.
Het doel van dit vak is om grootstedelijke vraagstukken en beleid te analyseren vanuit theoretische benaderingen, waarbij naar kennis binnen verschillende vakgebieden wordt gekeken. De nadruk ligt op rechtshandhaving en veiligheidsbeleid in de Nederlandse grote steden en de koppeling met internationale ontwikkelingen en literatuur. Voor dit vak verricht u gedurende vijf weken zelfstandig kwalitatief empirisch onderzoek naar criminaliteit en/of veiligheid(sbeleving) in een grote stad. De interactieve hoorcolleges en werkgroepen zijn gericht op het verbinden van onderzoek met theorie, praktijk en beleid. U leert om vanuit theorie en praktijk een actueel probleem te analyseren, concrete oplossingen te bedenken en kritisch te reflecteren op beleid. U presenteert de onderzoeksbevindingen en aanbevelingen mondeling in een presentatie en schriftelijk in de vorm van een artikel voor een vaktijdschrift en een essay.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt concepten en theorieën toepassen op actuele grootstedelijke veiligheidsvraagstukken;

 • U kunt concepten en theorieën toepassen op de analyse van empirische data;

 • U kunt zelfstandig kwalitatief veldonderzoek in een stedelijk gebied uitvoeren (met gebruik van ‘snelle etnografische methoden’, waaronder observaties en korte interviews op locatie);

 • U kunt een artikel schrijven volgens het format van een vaktijdschrift;

 • U kunt onderzoeksbevindingen presenteren en aanbevelingen formuleren in een visueel aantrekkelijke presentatie voor een werkconferentie;

 • U kunt op basis van wetenschappelijke literatuur kritisch reflecteren op grootstedelijke problematiek en beleid.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 bijeenkomsten.

 • Namen docenten: Dr. J. Brands

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het vooraf lezen/bestuderen van de voorgeschreven literatuur zoals aangegeven in de leidraad.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 bijeenkomsten.

 • Namen docenten: Dr. J. Brands

 • Vereiste voorbereiding door studenten: (1) lezen/bestuderen van de voorgeschreven aangegeven literatuur zoals in de leidraad, (2) inleveren van de voortgangsopdracht.

 • Aanwezigheid bij de start- en eindbijeenkomst is verplicht. In de leidraad wordt aangegeven welke bijeenkomsten nog meer verplicht zijn (b.v. peer-feedback/eventuele gastcolleges).

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Uitvoeren van kwalitatief empirisch onderzoek in een stedelijk context (bijvoorbeeld een publieke ruimte of een buurt).

 • Aantal uren: minimaal 30 uur veldwerk verdeeld over 5 weken.

 • Namen docenten: : Dr. J. Brands.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de (door de docent opgestelde) vragenlijsten en andere documenten ten behoeve van het veldwerk; uitvoeren van het onderzoek en rapporteren daarover in veldwerkinstrumenten; uitwerken en inleveren van de verzamelde onderzoeksgegevens. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de planning van het veldwerk.

 • Omschrijving: Startbijeenkomst, met uitleg over het onderzoek. Werkconferentie waarbij onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.

 • Aantal: 2 maal 1 bijeenkomst.

 • Namen docenten: Dr. J. Brands

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voor de startbijeenkomst wordt de onderzoeksopdracht nauwkeurig doorgelezen. Voor de werkconferentie bereiden studenten een visueel aantrekkelijke presentatie over de belangrijkste onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen voor. Aanwezigheid is verplicht.

Wekelijks spreekuur:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een Nederlandstalig artikel voor een criminologisch vaktijdschrift (2.800-3.000 woorden; 50% van het eindcijfer, individueel). De structuur en opmaak van het artikel dienen de auteursrichtlijnen van een nader te specificeren vaktijdschrift te volgen.

 • Een essay over een voorgeschreven onderwerp op basis van het empirisch onderzoek en voorgeschreven literatuur (2.800-3.000 woorden, 50% van het eindcijfer, individueel)

 • Beide toetsvormen kunnen worden herkanst. De afzonderlijke toetsvormen dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer doorgegeven als eindcijfer. De aard en omvang van het veldwerk zijn daarnaast essentieel voor het behalen van een voldoende voor het vak. De resultaten van de deeltoetsen hebben dezelfde geldigheidsduur als tentamens.

 • Omdat dit vak een praktische oefening bevat, bestaan er werkgroepverplichtingen:

 • 1.. Aanwezigheid bij en voorbereiding van de aangeven bijeenkomsten

  1. visueel aantrekkelijke presentatie over de belangrijkste onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor beleid en/of praktijk op basis van het zelf uitgevoerde onderzoek. De student wordt beoordeeld op inhoud, presentatie en effectief gebruik van hulpmiddelen 3. Een wekelijkse voortgangsopdracht: een logboek of een onderdeel van het artikel/essay in conceptvorm De werkgroepverplichting dient met goed gevolg te worden afgerond. De resultaten zijn geldig voor het lopende studiejaar.

Inleverprocedures
Het artikel en het essay worden ingeleverd via safe assign en op papier. Alle voortgangsopdrachten worden ingeleverd via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wetenschappelijke artikelen en beleidsrapporten over grootstedelijke vraagstukken, criminaliteit en stedelijk veiligheidsbeleid en rechtshandhaving.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. J. Brands

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via secretariaat Criminologie

 • Telefoon: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30, maandag t/m vrijdag

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl