Prospectus

nl en

Religie in Nederland

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Religiewetenschap integreert drie benaderingen: een historische (hoe heeft religie zich ontwikkeld?), een sociaal-wetenschappelijke (wat doet religie met mensen, individueel en in groepsverband?) en een conceptuele (wat denken mensen dat religie is?). De integratie van deze drie benaderingen is cruciaal voor het ontwikkelen van een samenhangende visie op religie als menselijk verschijnsel. In dit college staat die samenhangende visie centraal, met Nederland en de Nederlanders als case-study.

Leerdoelen

  • Inzicht in de verschillende vragen die aan religie als verschijnsel kunnen worden gesteld

  • Ontwikkeling van een geïntegreerde visie op religie aan de hand van een concrete casus

  • Kennis van de hoofdlijnen van de ontwikkeling van religie in Nederland van de vroeg-moderne tijd tot heden

  • Inzicht in de rol die religie vandaag de dag in Nederland speelt

  • Kennis van de verschillende betekenisvelden die mensen met religie in verband hebben gebracht of nog steeds brengen: religie als traditie, religie als doordacht systeem, religie als bron van moraliteit en religie als spiritueel fundament

Rooster

Voor het rooster zie de website

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:
Totale studielast 140 uur
Colleges 24 uur
Schrijfopdrachten 27 uur
Literatuur + tentamen 89 uur

Toetsing

  • Drie schrijfopdrachten

  • Schriftelijk tentamen met essay-vragen

Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Blackboard

Ja, Blackboard

Literatuur

M. ter Borg, E. Borgman, M. Buitelaar, Y. Kuiper & R. Blom (red.), Handboek religie in Nederland, Zoetermeer 2008 (dit boek dient te worden aangeschaft)

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden à la carte

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

‘Prof.dr. A.F. de Jong”:mailto:a.f.de.jong@hum.leidenuniv.nl