Prospectus

nl en

Seminar 3: Religion and violence

Course
2013-2014

Toegangseisen

De cursus Inleiding tot de godsdienstwetenschap van de propedeuse Wereldgodsdiensten dient te zijn afgerond.

Beschrijving

In dit college zal aan de hand van het boek van William Cavanaugh onderzocht worden of transculturele en transhistorische benaderingen van religie en geweld zinvol zijn. Studenten wordt hiermee een instrument aangereikt om studies betreffende “religieus” geweld kritisch te analyseren. Aan de hand van de boeken van Mark Juergensmeyer en Andrew Murphey zullen concrete cases en thema’s worden behandeld betreffende de relatie tussen religie en geweld. Als derde onderdeel van de cursus zullen studenten zelf een kleinschalig literatuuronderzoek doen naar een geweldssituatie met mogelijk religieuze componenten en hierover rapporteren in een referaat en een werkstuk.

Leerdoelen

De student is na afloop van de cursus in staat:

 • een kritische analyse te geven van de relatie tussen religie en geweld

 • deze analyse toe te passen op een concrete geweldssituatie met mogelijk religieuze componenten

 • hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren
  In deze cursus zullen algemene vaardigheden, zoals het zelfstanding verrichten van literatuuronderzoek, mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden, worden geoefend.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaten en eindwerkstuk.

Studielast

5 EC (= 140 uur)

 • Bijwonen colleges, 24 uur

 • Bestudering literatuur, 30 uur

 • Voorbereiding op referaat, 12 uur

 • Werkstuk (2500–3000) woorden, 74 uur

Toetsing

 • Referaat (40% van het eindcijfer)

 • Werkstuk (60% van het eindcijfer), deadline inleveren 10 juni 2014

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

William T. Cavanaugh. The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Mark Juergensmeyer. Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. Berkeley: University of California Press, 2000.
Murphy, Andrew R., ed. The Blackwell Companion to Religion and Violence. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte onderwijs: http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. N. Dessing.