Prospectus

nl en

Antropologie van de religie

Course
2013-2014

Toegangseisen

De cursus Inleiding Godsdienstwetenschap dient te zijn gevolgd. Keuzevakkers uit andere opleidingen die deze inleiding niet gevolgd hebben, worden verzocht contact op te nemen met de docent voor mogelijk aanvullende literatuur.

Beschrijving

In deze cursus wordt aan de hand van drie klassieke etnografieën ingegaan op de theoretische analyse van empirisch onderzoeksmateriaal uit verschillende religies, in verschillende delen van de wereld. Met Bronislaw Malinowski gaan we naar de Trobriand eilanden ten oosten van Nieuw Guinea, Edward Evans-Prichard brengt ons in het zuiden van de Sudan, en Claude Lévi-Strauss laat ons de diversiteit van Amazone culturen in Brazilië zien. Wat houdt een antropologische benadering van religie en cultuur in, hoe hebben opvattingen daarover zich ontwikkeld, en waarin verschillen deze opvattingen van elkaar? Hoe gingen deze antropologen te werk toen ze probeerden te begrijpen hoe een andere cultuur in elkaar zit? Welke rol speelt taal bij het verwoorden daarvan? Wat kunnen wij daar vandaag de dag van leren?
Uitgangspunt is dat religie en religieuze ‘feiten’ hier gezien worden als intrinsiek deel uitmakend van meer omvangrijke sociale en culturele eenheden, en dat onderzoek naar religie onvermijdelijk verbonden is met onderzoek naar sociale reproductie, gender, macht, economie en politiek. Hoe werpt het resultaat van onderzoek in relatief kleine eenheden licht op de grotere formaties waar zij deel van uitmaken? In hoeverre is de beschrijving van de antropoloog (ook) een commentaar op zijn eigen samenleving? Welk discours kan op basis hiervan gereconstrueerd worden?

Leerdoelen

Na afloop beschikken de studenten over kennis van en inzicht in methodische en theoretische vraagstukken die verbonden zijn met antropologisch onderzoek, en kunnen zij aan de hand van concrete voorbeelden illustreren hoe met die vraagstukken door verschillende onderzoekers is omgegaan. Zij zijn tevens in staat empirische gegevens te analyseren en deze te relateren aan de grotere verbanden waar ze deel van uitmaken.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met opdrachten.

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast: 140 uur.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 2 uur p.w. x 12 weken = 24 uur.

  • verplichte literatuur: 76 uur

  • opdrachten: 40 uur

Toetsing

Take-home tentamen

Blackboard

Ja.

Literatuur

In het college worden onderstaande boeken behandeld:
B. Malinowski, Argonauts of the Western Pacific (Oxford, 1922). Opnieuw als paperback uitgegeven bij Waveland Press, Illinois 1984.
E.E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles, and Magic among the Azande (Oxford, 1937). Als verkorte paperback-editie uitgebracht met voorwoord van E. Gillies (Oxford 1977).
C. Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (Paris, 1955). In een Ned. vertaling verkrijgbaar: Het Trieste der Tropen (Amsterdam, 2004). Ook in het Engels leverbaar (Penguin).

Aanbevolen achtergrondinformatie:
C. Geertz, Works and Lives. The Anthropologist as Author (Stanford, 1988). Ned. vertaling: De antropoloog als schrijver (Kampen, 1989).
A. Barnard, History and Theory in Anthropology (Cambridge, 2000).

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden à la carte via: http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr W. Hofstee

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht.

Tijdig inschrijven voor dit college via blackboard en uSis is noodzakelijk.