Prospectus

nl en

Cultural history of the Jews

Course
2013-2014

Toegangseisen

De student heeft bij voorkeur de reeks Inleiding jodendom gevolgd.

Beschrijving

De eerste twee weken zullen worden gewijd aan het jodendom in de Griekse en vroeg-Romeinse tijd. In die tijd ontwikkelde de stad Jeruzalem zich tot een heilige tempelstad van groot formaat, met een zeer levendige uitwaaiering van de religieuze voorstellingswereld. Maar voor het vervolg van de geschiedenis is niet minder belangrijk geweest het ontstaan en de ontwikkeling van de synagoge als voornaamste organisatievorm van joden die buiten Judea leefden.
In de 5 weken daarna volgt een overzicht van de rabbijnse traditieliteratuur (Mishna, Midrash, Talmoed) en het Joodse denken in de Middeleeuwen (filosofie, mystiek) tot aan de Haskala (Joodse verlichting), met inbegrip van het chassidisme. Dat alles voortdurend geplaatst binnen het kader van de sociale en historische achtergrond.
Ten slotte komt het jodendom in de vroeg moderne en moderne tijd aan de orde waaronder de impact van de Verlichting en modernisering op het jodendom.

Leerdoelen

De student begrijpt waarom men niet over één “cultuur van de joden” mag spreken maar een door de eeuwen heen steeds veranderende scala aan naast elkaar bestaande culturen. In deze reeks zullen de drie docenten een selectie uit deze culturen presenteren om de student een beeld te geven van de grote variëteit die er bestaat.
De student zal in staat zijn om de wisselwerking tussen de cultuur van de joden en die van de omgeving aan te geven en uit te leggen.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Studielast

-college 24 uur (inclusief museumbezoek, exclusief reistijd)
-voorbereiding college 48 uur
-bestudering verplichte literatuur 48 uur

Toetsing

schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

De wekelijkse planning wordt beschikbaar gesteld op blackboard alsook toegevoegde studiemateriaal.
Blackboard

Literatuur

Michael Brenner, A Short History of the Jews, Princeton University Press 2010.
Het boek is beschikbaar op de reserve plank in de theologische leeszaal van de UB. Het is aangeraden om het boek van aan te schaffen.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Contact met Prof. dr. J.Frishman.

Opmerkingen

Bij deze reeks is aanwezigheid verplicht.