Prospectus

nl en

Law and Business

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Het vak Recht en Bedrijf geeft u de mogelijkheid om kennis te maken met de vakgebieden van de drie verschillende afstudeerrichtingen van de bachelorstudie Rechtsgeleerdheid/Recht en Bedrijf-, namelijk Recht & Economie, Recht & Bedrijfswetenschappen en International Business Law.

In de praktijk komen de vakgebieden economie, bedrijfswetenschappen en het internationale bedrijfsrecht voortdurend met elkaar in aanraking. Wie een ondernemingsrechtelijke casus juist wil oplossen, moet ook kennis hebben van de economie waarin een onderneming opereert en moet goed op de hoogte zijn hoe een bedrijf functioneert. Ook de internationale context waarbinnen een bedrijf opereert speelt steeds vaker een rol.

In het vak Recht en Bedrijf maakt u kennis met de verschillende fasen in de levenscyclus van een onderneming. Dit thema loopt als rode draad door de colleges en wordt vanuit een economische, bedrijfswetenschappelijke en ondernemingsrechtelijke invalshoek belicht.
Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

 • Economische context (economische conjunctuur, overheidsbeleid en effecten op het bedrijfsleven);

 • Start van de onderneming (business plan, rechtsvormen en financiering);

 • Groei van de onderneming (strategie en corporate governance);

 • Volwassenheid en neergang van de onderneming (turnaround management);

 • Ondergang van de onderneming (aansprakelijkheid en faillissement).

Ter voorbereiding van een werkgroep beschrijft u een idee en een haalbaarheidsanalyse rondom een op te richten onderneming. Met uw groep werkt u dit gezamenlijk uit en formuleert u een business plan. Het business plan wordt door u en uw groepsgenoten gepresenteerd, waarbij de overige studenten uit de werkgroep feedback geven. Daarnaast bereidt u zich samen met uw groepsgenoten voor op een rollenspel.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Door het vak Recht en Bedrijf maakt u kennis met de verschillende fasen in de levenscyclus van ondernemingen Het vak geeft u inzicht in de verschillende economische, bedrijfswetenschappelijke en (internationaal) bedrijfsrechtelijke aspecten die hierbij van belang zijn.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt beschrijven wat hoofdlijnen zijn van de economische conjunctuur en van het economisch beleid van de overheid en u kunt aangeven wat de consequenties hiervan zijn voor het bedrijfsleven en de overheidsfinanciën.

 • U kunt uitleggen wat de gevolgen zijn van een slecht functionerende economie, onder meer voor bedrijven.

 • U kunt verwoorden hoe een ondernemingsplan dient te worden opgesteld, welke rechtsvormen een onderneming kan aannemen en hoe dit samenhangt met de financieringsvormen van die onderneming.

 • U kunt beargumenteren hoe een onderneming verantwoord kan groeien en hoe strategie en corporate governance daarbij een rol spelen.

 • U kunt benoemen wat de oorzaken kunnen zijn van de neergang van een onderneming en hoe turnaround management deze neergang kan tegengaan.

 • U kunt aangeven hoe het faillissementsrecht is georganiseerd en hoe de aansprakelijkheid van de bij de onderneming betrokkenen is geregeld in geval van insolventie.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: prof. dr. J.A.A. Adriaanse (bedrijfwetenschappen), prof. mr. drs. I.S. Wuisman (ondernemingsrecht en international business law) en prof. dr. K.P. Goudswaard (economie).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in de reader/het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof. Aangezien de stof van de hoorcolleges tot de verplichte tentamenstof hoort, wordt u dringend aangeraden de colleges goed voorbereid bij te wonen.

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: dr. O.P. van Vliet, mr. T.C.A. Dijkhuizen MPhil en mr. A.M. Verweij.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in de reader/het werkboek en/of op Blackboard vermelde oefenvragen. Aangezien tijdens de responsiecolleges de studiestof zal worden doorgenomen aan de hand van oefenvragen, wordt studenten dringend aangeraden de responsiecolleges goed voorbereid bij te wonen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. T.C.A. Dijkhuizen MPhil en mr. A.M. Verweij.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U krijgt in het werkboek wekelijks één afgebakend onderwerp met bijbehorende studeeraanwijzing die aangeeft wat van u ter voorbereiding op de werkgroep wordt verwacht. In de werkgroepen zal aan de hand van deze thema’s worden gediscussieerd.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een schriftelijk tentamen, bestaande uit meerkeuzevragen en essayvragen/open vragen. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80% en de essayvragen/open vragen voor 20%.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur zoals vermeld op Blackboard, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Reader

Werkboek:

 • Wordt bekendgemaakt via Blackboard.

Reader:

 • Wordt bekendgemaakt via Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal:

 • Wordt bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.
Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2013, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum

Contact

 • Vakcoördinator: mr. A.M. Verweij

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B3.14

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071-527 1978

 • E-mail: a.m.verweij@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kent met ingang van september 2013 een gemeenschappelijke, identieke propedeuse voor alle drie de juridische opleidingen. Studeert u Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht of Fiscaal Recht, dan heeft u in het eerste semester van het propedeusejaar een keuzemogelijkheid. U kunt namelijk een keuze maken tussen het vak Grondslagen van het Recht en het vak Recht en Bedrijf. U moet één van deze twee vakken volgen, maar u kunt en mag ook beide vakken tegelijkertijd volgen.