Prospectus

nl en

Egypte onder de farao's (Cultuurgeschiedenis 1)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Voor deze cursus is geen ingangsniveau vereist.

Beschrijving

Een encyclopedische inleiding over de hoofdzaken van geografie, chronologie, geschiedenis, cultuur en archeologie, alsmede een overzicht van de belangrijkste vindplaatsen en monumenten.

De cursus bestaat uit 13 wekelijkse colleges van 2 uur. Naast een historisch overzicht, dat diverse colleges beslaat, wordt aandacht geschonken aan speciale onderwerpen als landschap en bestaansmiddelen, godsdienst, ideologie, maatschappij en bestuurlijke structuur, chronologie.

Leerdoelen

Verkrijgen van cultuurhistorische basiskennis , noodzakelijk voor een verdere uitbouw in alle richtingen binnen het vak Egyptologie . Kennis van de belangrijkste overblijfselen uit het faraonische Egypte; kennis en begrip van hun cultuurhistorische, geografische en chronologische kaders.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok bestaande uit open vragen over bestudeerde literatuur en colleges (60%). Vier korte essays in de loop van het semester waarin discussievragen met betrekking tot de stof worden behandeld, in te leveren op nader vast te stellen data (40%). Deelname aan het tentamen is alleen mogelijk na inlevering van deze essays.

Blackboard

Blackboard

Module: Egypte onder de farao’s.

Literatuur

  • K.A. Bard,An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt,Malden MA etc. 2008.

  • Aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt op het college.

Aanmelden

  • Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent dr. B.J.J. Haring.