Prospectus

nl en

Exegese Oude Testament 1 (apocriefen)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Aantoonbare kennis van Grieks, ten minste op het niveau van de cursus Grieks voor niet-classici.

Beschrijving

In het college lezen de studenten delen van het Oudtestamentische geschrift Jezus Sirach in het Grieks. Hierdoor leren zij methoden en technieken van de Oudtestamentische exegese in de praktijk te brengen, zoals tekstkritiek, benadering van bijbelse geschriften als literatuur, en historische exegese. Daarnaast geeft de lezing van dit geschrift aanleiding tot enkele excursen over capita selecta uit de godsdienstgeschiedenis van het jodendom in de Hellenistische periode. De boekenstof, over de geschiedenis van het jodendom in diezelfde periode, wordt door de studenten zelfstandig bestudeerd, en niet op het college behandeld.

Leerdoelen

  • Kennis van het Hellenistisch-Romeins jodendom in historische context (diachroon en synchroon);

  • Inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van antieke literatuur; tekstkritiek en tekststructuur;

  • Vakspecifieke vaardigheden: Grieks; tekstkritiek; tekstanalyse; concordantie en woordonderzoek;

  • Algemene vaardigheden: onderzoeksvaardigheden; presentatievaardigheden (mondeling en schriftelijk); samenwerkingsvaardigheden.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege; zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Toetsing vindt op vier manieren plaats:

  • 2 punten kunnen worden behaald door participatie en het uitvoeren van huiswerkopdrachten;

  • 2 punten kunnen worden behaald door het uitvoeren en presenteren van een kleine onderzoeksopdracht;

  • 3 punten kunnen worden behaald door het tijdig indienen van een uitgeschreven versie van de uitgevoerde onderzoeksopdracht;

  • 3 punten kunnen worden behaald met een schriftelijke overhoring over de literatuur.

Voor de tweedejaars studenten Godgeleerdheid geldt: om dit college te kunnen afronden is deelname aan de workshops Gesprekstechnieken op maandag 19 maart èn 22 maart, de workshop Verleid(t) door Grammatica op maandag 19 maart en de workshop Informatie beoordelen op 23 maart verplicht.

### Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal, syllabi; in het gradebook kunnen de studenten hun voortgang volgen.

Literatuur

A. Rahlfs (ed.), Septuaginta (Stuttgart 1935 of welke latere druk dan ook); aanschaffen;
Th.C. Vriezen – A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur, Kampen 2005, blz. 402-485, 511-539;
P. Schäfer, The History of the Jews in Antiquity. The Jews of Palestina from Alexander the Great to the Arab Conquest, Luxembourg 1995 (Duits origineel: 1983)

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. J. Magliano-Tromp