Prospectus

nl en

Islamitische mystiek: Soefisme

Course
2010-2011

Toegangseisen

(Inleiding) Islamologie of vergelijkbare cursus (na overleg met de docent)

Beschrijving

In dit college behandelen we de mystieke dimensies van de Islam, bekend als het Soefisme. Aan de orde komen belangrijke mystieke termen, concepten en rituelen zoals de neoplatonische denkbeelden in de mystieke islam, ascetisme, hagiografie, en het begrip van de volmaakte mens als een mediator tussen God en de schepping. Tevens zal aandacht worden besteed aan centrale thema’s zoals het reizen in zowel allegorische als in letterlijke zin. In dit verband zal de Hemelvaart van de profeet Mohammad aan bod komen. Naast de rol van dans en muziek en de theorie van de liefde in de mystiek zal worden ingegaan op controversiële stromingen binnen het Soefisme zoals de onorthodoxe levenshouding en opvattingen van de rondzwervende derwisjen. In dit college zal ook ruim aandacht worden geschonken aan de mystiek in de moderne islamitische maatschappij. Ook de groeiende belangstelling voor het Soefisme in de westerse wereld zal in dit college worden behandeld.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in verschillende aspecten van de Islamitische mystiek en in de literatuur op dit gebied.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Er zijn twee toetsmomenten: na het derde blok wordt een deeltentamen afgenomen dat voor 40% meetelt in de eindbeoordeling, en aan het einde van het vierde blok volgt een afsluitend tentamen dat voor 60% in de eindbeoordeling meetelt. Het deeltentamen en het afsluitende tentamen kunnen als één tentamen herkanst worden na afloop van het vierde blok.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Blackboard

Het Blackboard wordt bij deze cursus gebruikt voor het ter beschikking stellen van actuele informatie en studiemateriaal.
www.persianstudies.nl/

Literatuur

 • Böwering, G., in the Encyclopaedia of Religion, under Mi`raj.

 • Bruijn, J.T.P. de, ‘The Qalandariyyāt in Persian Mystical Poetry, From Sanā’i Onwards’ in The Legacy of Medieval Persian Sufism, ed. Leonard Lewisohn, Khaniqahi Nimatullahi Publications, London 1992, pp. 75-86.

 • Bruijn, J.T.P. de, Persian Sufi Poetry, Curzon, Richmond Surrey 1997.

 • Davis, D., & A. Darbandi, Farid ud-din Attar: the Conference of the Birds, Penguin Classics, 1984.

 • Haar, J.G.J. ter, “De mystiek van de Islam,” in In het huis van de Islam, red. Henk Driessen, Sun, Nijmegen 1997, pp. 182-198.

 • Jonas, H., The Gnostic Religion, hoofdstuk 2: “The Meaning of Gnosis and the Extent of the gnostic movement” (facultatief hoofdstuk 3: “Gnostic Imagery and Symbolic Language”)

 • Karamustafa, Ahmet T., God-s Unruly Friends. Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period 1200-1550, University of Utah Press, Salt Lake City 1994, pp. 1-38 (Chapters 1-3).

 • Knysh, A., “Irfan Revisited: Khomeini and the Legacy of Islamic Mystical Philosophy” in The Middle East Journal, Autumn 1992, Vol. 46, No. 4, pp. 632-53.

 • Knysh, A., Islamic Mysticism. A Short History, Brill, Leiden 2000, chapter II: ‘Asceticism and Mysticism in western provinces, Syria and Egypt,’ pp. 36-42.

 • Lewis, F.D., Past and Present, East and West: the Life, Teachings and Poetry of Jalal al-Din Rumi, Oxford: Oneworld, 2000, pp. 271-326.

 • Schimmel, A., Mystical Dimensions of Islam The University of North Carolina Press, Chapel Hill 1975, chapter 3: ‘The Path’, pp. 98-130

 • Seyed-Gohrab, A.A., Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing, Leiden: Brill, 2003, pp. 1-23.

 • Seyed-Gohrab, A.A., The Mirror of Meanings, Translated with an introduction and glossary, Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 2002.

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab

Opmerkingen