Prospectus

nl en

Islamic Art and Material Culture

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus Islamitische kunst en materiële cultuur biedt een inleidend overzicht van de kunst en materiële cultuur van het islamitische cultuurgebied vanaf de formatieve periode (7e-8e eeuw) tot nu toe. De hoorcolleges van de cursus hebben een thematische opzet met aandacht voor onderwerpen als tekst en kalligrafie, beeldverbod en beeldcultuur, bedevaart en kunst, moskee-architectuur en -decoratie; tombes en sectarische kunst, patronage, representatie en gender, paleisarchitectuur, waterarchitectuur, paradijs en (tuin)kunst, stedenbouw, en interculturalisatie. In de hoorcolleges wordt met name ingegaan op voor de Islamitische kunst relevante contexten zodat uitingen van kunst en materiële cultuur niet in isolement bekeken worden, maar juist in samenhang met de omgeving waarin ze geproduceerd werden/worden (tijd, plaats, religieus, sociaal, politiek domein etc.). De achtergrondliteratuur van de cursus behandelt diverse kunstuitingen (architectuur, kunsten van het boek, toegepaste kunsten etc.) in het islamitische cultuurgebied op een chronologische manier. Doordat de colleges en de achtergrondliteratuur een verschillende invalshoek hebben, maar wel nauw op elkaar aansluiten, ontstaat naast een samenhangend beeld ook diepergaand inzicht in de islamitische kunst en materiële cultuur in een brede context. Eenheid en diversiteit, dynamiek, interactie en ontwikkeling zijn de sleutelwoorden van deze cursus die beoogt het vaak monolithische en statische beeld van islam en islamitische kunst en cultuur te doorbreken.

Leerdoelen

De student verwerft goede kennis van de kunst en materiële cultuur van het islamitische cultuurgebied. De student(e) leert de achtergrondliteratuur op het gebied van de islamitische kunst en materiële cultuur zelfstandig te bestuderen aan de hand van studievragen (Blackboard) die voorbereiden op het eerste deeltentamen (50%) in de tussenweek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.
Voor hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsverplichting. Het is niet nodig om docenten te informeren over afwezigheid. De tijdens de colleges behandelde stof vormt een belangrijk onderdeel van het gehele programma. Studenten wordt aangeraden alle colleges bij te wonen.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Schriftelijk deeltentamen in de toetsweek tussen blok 3 en 4 over de zelfstandig gelezen achtergrondliteratuur 50%
Schriftelijk deeltentamen over de collegestof aan het einde van de cursus 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers:

Herkansing

De deeltentamens kunnen niet worden herkanst. Er is één herkansing over het geheel (achtergrondliteratuur en collegestof) die voor 100% geldt.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Robert Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, London 1999 (of een latere druk):
http://www.thamesandhudson.com/Islamic_Art_and_Architecture/9780500203057

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden studeren a la carte en contractonderwijs

Studeren A la carte. Contactonderwijs

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen