Studiegids

nl en

Literatuur en cultuur in Antwerpen (1300-1600)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen. Het college is toegankelijk voor MA-studenten Neerlandistiek en voor studenten uit andere opleidingen (als Literary Studies, Linguistics, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Media Studies, Religieuze Wetenschappen en Wijsbegeerte).

Beschrijving

Het literaire leven van Antwerpen tot aan 1600 brengt je van de schrijvende stadssecretaris Jan van Boendale in de eerste helft van de veertiende eeuw via de eerste succesvolle drukkers aan het eind van de vijftiende eeuw en de grote refreinendichteres Anna Bijns naar het meest prestigieuze rederijkersfeest ooit, het Antwerpse landjuweel van 1561. De literatuur die door de eeuwen heen in Antwerpen is geschreven en/of ge(re)produceerd is zo rijk als de historische letterkunde, maar is er bij alle diversiteit ook een terugkerende thematiek, een stedelijke identiteit? Zijn er gedeelde belangen, waarden, overtuigingen? Was er een speciale voedingsbodem voor literatuur, zoals de samenwerking van rederijkers, drukkers en kunstenaars in het plaatselijke gilde van Sint Lucas? Of liftte de literatuur gewoon mee op de economische bloei die van Antwerpen een metropool maakte?
In deze cursus bestudeer je de literaire cultuur in een van de belangrijkste steden uit de vijftiende en zestiende eeuw. We onderzoeken hoe teksten bijdroegen aan de vorming en verkondiging van een stedelijke mentaliteit, hoe religieuze en politieke ideeën vertolkt werden in gedichten en op het toneel, hoe literatuur samen met andere kunstuitingen bijdroeg aan de allure van de stad tegenover vorsten en regeerders en hoe men schreef over de voortdurende spanning tussen eeuwig heil en aards gewin in een omgeving van ongekende voorspoed. We kijken naar het intellectuele leven in de stad, waar vroege humanisten als Erasmus en Thomas More kwamen, en dichters met schilders samenwerkten voor de grote festijnen. Je bestudeert (de functie) van literatuur in de historische context van een destijds bruisende stad, die we uiteraard gaan bezoeken.

Leerdoelen

Na dit college ben je in staat

 • na het bestuderen van uiteenlopende teksten en aan de hand van nationale en internationale secundaire literatuur nieuw verworven kennis van thema’s en genres in de Nederlandse literatuur (tot 1600) en de veranderende opvattingen daarover, toe te passen

 • gebruik te maken van je inzichten in concepten uit de literatuur- en cultuurwetenschap en de toepasbaarheid daarvan op de (oudere) Nederlandse literatuur en in concepten uit andere disciplines die relevant zijn voor je onderzoeksobjecten.

 • teksten uit diverse genres te analyseren aan de hand van relevante benaderingswijzen en ideeën over literatuur, taal en media.

 • individueel onderzoek te verrichten en de resultaten daarvan te presenteren tijdens bijeenkomsten van de werkgroep, in een voordracht en een schriftelijk werkstuk.

 • Individueel en in samenwerking bij te dragen aan interdisciplinair onderzoek, waardoor je in staat bent je bijdrage aan de neerlndistiek in brede zin relevant te positioneren.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

Studielast

totale studielast voor de cursus: 280 uur

 • bijwonen colleges 26 uur

 • voorbereiding colleges 50 uur

 • bestuderen van literatuur 50 uur

 • onderzoek en werkstuk: 120 uur

 • presentatie (voorbereiding en prepaper): 34 uur

Toetsing

Toetsing

 • Leesverslagen, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

 • Presentatie en prepaper (15%)

 • Werkstuk (70%)

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatievoorziening en literatuurverwijzingen

 • relevante links

Literatuur

Literatuur wordt ruim voor aanvang van het collge via blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. Geert Warnar.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272 2144. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als onderdeel van het MA-keuzetraject medieval and early modern studies