Studiegids

nl en

Retorica: Geschiedenis en Systeem

Vak
2018-2019

Beschrijving

Dit kernvak biedt een inleiding op het systeem van de klassieke retorica en een beknopt overzicht van de geschiedenis van de retorica. Studenten maken kennis met de concepten waarmee retorische strategieën kunnen worden geduid, niet alleen in teksten maar ook in een veelheid aan andere media. Zo komen uiteraard de Aristotelische concepten logos, ethos en pathos aan bod, maar zullen we het ook hebben over de technieken om een adressant welwillend te maken, over standaardargumentaties en drogredenen, over verschillende types van speeches en hun specifieke retorische eisen en over framing. Tegelijkertijd worden door de keuze van de te lezen teksten belangrijke historische stappen in de ontwikkeling van de retorica vanaf de 5e eeuw v. Chr. tot vandaag geschetst. Door deze combinatie van een systematische en een historische benadering is het in het tweede gedeelte van het college mogelijk om parallellen te trekken tussen historisch en hedendaags succesvol gebruik van retorica, zoals de speeches van Cicero en Obama, Plinius’ lofrede voor keizer Trajanus of een hedendaagse toespraak bij een staatsdiner. Ten slotte zullen we reflecteren op de ethische aspecten van retorica door niet alleen Plato’s bezwaren te bestuderen, maar ook recente ideeën over de free market place of ideas en de vrijheid van meningsuiting.

Leerdoelen

De student verwerft:

 • inzicht in de belangrijke stappen van de ontstaansgeschiedenis en de verdere ontwikkeling van de retorica;

 • kennis van in retorische opzicht belangrijke/canonieke teksten;

 • kennis van en inzicht in het retorische systeem en het klassiek-retorische begrippenapparaat;

 • de vaardigheid om dit begrippenapparaat te kunnen toepassen op antieke en moderne teksten;

 • het vermogen om de effectiviteit van retorische uitingen in te kunnen schatten;

 • het vermogen om een oordeel te kunnen onderbouwen over de ethische kant van retorica.

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

N.B. Bij dit vak geldt een aanwezigheidsplicht is (studenten mogen max. 2 keer afwezig zijn).

Studielast

Totale studielast 5 x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur;

 • Voorbereiden college: 13 x 4 = 52 uur;

 • Zelfstandig bestuderen literatuur: 20 uur;

 • Schrijven essay : 32 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 8 uur;

 • Tentamen: 2 uur.

Toetsing

1) Een reeks korte opdrachten gedurende de collegeperiode die niet worden becijferd, maar afgetekend. Het afronden van dit onderdeel (tenminste 2/3 van de opdrachten moet voldoende zijn) is een noodzakelijke voorwaarde om voor het schriftelijke tentamen toegelaten te worden.

2) Tentamen met vragen over de stof van de gehele collegereeks, bestaande uit theorie- en toepassings-/analysevragen.

3) Essay-opdracht van 1000 woorden in blok 1, in te leveren aan het eind van de toetsweek in oktober. Het thema en de specifieke instructies worden twee weken voor de inleverdatum bekend gemaakt.

Weging

Het tentamen telt voor 2/3 van het eindcijfer, de essay-opdracht voor 1/3. Het eindcijfer moet voldoende zijn (minimaal een 5,5). Compensatie tussen de twee deelcijfers is mogelijk, maar beide deelcijfers moeten tenminste een 5 zijn.

Herkansing

In het geval van een onvoldoende eindcijfer dient elk onderdeel dat onder de 5 is afgesloten te worden herkanst. Indien beide behaalde deelcijfers tussen de 5 en 5,5 liggen, mag de student zelf kiezen welk onderdeel wordt herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie met studenten;

 • Verspreiding van studiemateriaal en opdrachten.

Literatuur

De volgende boeken dienen aangeschaft te worden:

 • Pernot, Laurent (2005). Rhetoric in Antiquity (tr. W.E. Higgins). Washington, DC: The Catholic University of America Press;

 • Braet, Antoine (2011). Retorische kritiek. Hoe beoordeel je overtuigingskracht? Den Haag: Sdu.

Overige literatuur wordt via Backboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Niet van toepassing.

Contact

Mw. Dr. H. (Henrike) Jansen Dhr. Dr. C.H. (Christoph) Pieper