Studiegids

nl en

Latijn: retorica

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Daarnaast is het vak een keuzemogelijkheid binnen de minor Retorica.

Beschrijving

Cicero is een emblematische figuur van de Romeinse oudheid: het toonbeeld van welsprekendheid, de zelfverklaarde uitvinder van de filosofische taal van het Latijn, een republikeinse held – en een van de zeer weinige mensen in wiens privéleven wij een kijkje kunnen nemen.

In dit college zal na een korte overzicht over Cicero’s politieke carrière, zijn retorische ontwikkeling, zijn beroemde processen, zijn retorische en filosofische werken en zijn correspondentie. Voor de rest van de reeks ligt de nadruk echter op Cicero’s retorische meesterwerk De oratore. Wij zullen capita selecta uit zijn dit geschrift lezen. Daarbij zullen m.n. de volgende onderdelen aan de orde komen: het genre van het werk; de setting van de dialoog; belang van de welsprekendheid voor de maatschappij; de vijf officia oratoris; overtuigingsmiddelen; humor; stijltheorie; en de politieke betekenis van het werk.

De colleges zullen soms in gemeenschappelijke sessies gehouden worden (hoor- en responsiecolleges), soms in aparte groepen (waarbij de classici Cicero’s tekst vertalen en de minorstudenten op de basis van een bestaande vertaling gedetailleerd over kortere tekstpassages spreken).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student:

 • leert de bij Taalverwerving Latijn (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van retorische teksten (I.i; II.i/iii);

 • beschikt over elementaire kennis van antieke retorische theorie;

 • beschikt over elementaire kennis van leven en werken van de centrale politicus, redenaar en retoricus Cicero (I.ii/vii);

 • beschikt over elementaire kennis van de politieke situatie in de late Romeinse republiek en de impact van politieke ontwikkelingen op de Latijnse literatuur (I.ii);

 • is zich bewust van het belang van de retorica voor de antieke literatuur (I.ii).

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten (monde¬linge vaardigheden);

 • zelfstandig Latijnse teksten te lezen met behulp van een commentaar (II.i /schriftelijke vaardigheden);

 • lees- en vertaalvaardigheden van Latijns proza: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Cicero (II.ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden (II.i);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • het retorisch apparaat te gebruiken voor tekstanalyse (II.iii);

 • de kennis over de historische context toe te passen op tekstanalyse (II.iii).

Deze leerdoelen zijn met name voor studenten van de BA GLTC geformuleerd. Voor minorstudenten gelden grotendeels dezelfde, maar in plaats van vaardigheden die specifiek met talenkennis te maken hebben, komen voor hen daarvoor in plaats: kennismaking met de retorische cultuur en de maatschappij van de Romeinse oudheid en verdieping van de kennis over het klassieke retorische systeem.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • werkcollege

 • zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 5 uur x 6 weken = 30 uur

 • Voorbereiden college: 47 uur

 • Bestuderen De oratore in vertaling: 30 uur

 • Maken essayopdracht: 30 uur

 • Toetsing: 3 uur

Toetsing

 • Schrijfopdracht (retorisch betoog) van 1000 woorden [opdracht zal 3 weken voor inleverdatum bekendgemaakt worden];

 • Hoofdtoets: a) voor studenten GLTC bestaande uit twee vertalingen (gezien en ongezien), grammaticale vragen en inhoudelijke vragen (gedeeltelijk essayvragen) over de behandelde stof; b) voor minorstudenten bestaande uit een multiple choice gedeelte, inhoudelijke en essayvragen over de gelezen teksten, de collegestof en het retorische systeem algemeen

Weging

Het cijfer wordt bepaald door de twee onderdelen te middelen (25% voor de schrijfopdracht en 75% voor het tentamen). Elk onderdeel moet voldoende (min. 5,5) zijn afgerond.

Herkansing

Elk onderdeel dat niet voldoende is afgerond kan in de tentamenperiode in mei/juni apart herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie met studenten

 • Verspreiding van hand-outs en ander studiemateriaal.

Literatuur

BA studenten GLTC dienen aan te schaffen:

 • A.S. Wilkins (ed.) (1892 of later) Cicero: De Oratore I-III. [recente herdruk bij Bristol Classical Press, 2002]

Alle studenten moeten in het bezit zijn van een goede vertaling van Cicero's De oratore, bij voorkeur de Nederlandse vertaling van A.D. Leeman en H.W.A. van Rooijen-Dijkman onder de titel De ideale rede¬naar of de Engelse vertaling van J.M. May en J. Wisse onder de titel On the ideal orator. Wie al een andere vertaling bezit, kan deze eveneens gebruiken.

Verdere literatuur wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Minorstudenten melden zich eerst bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

De deelnemers wordt gevraagd om voor het begin van de collegereeks alvast de De oratore in vertaling te hebben gelezen.

Contact

dr. J. Soerink Dr. C.H. Pieperr