Studiegids

nl en

Archeologie van het Oude Nabije Oosten

Vak
2017-2018

Toegangseisen

  • De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus.

  • De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.)

Beschrijving

De collegereeks heeft tot doel verschillende aspecten van de archeologie van het Oude Nabije Oosten (Egypte, het Syro-Palestijnse gebied, Mesopotamië) te introduceren. Gedurende hoorcolleges zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen betreffende moderne archeologische theorievorming en methoden. Hun relevantie zal gedemonstreerd worden aan een klein, maar representatief aantal casestudies. Iedere week wordt één specifiek deel van de te bestuderen literatuur schriftelijk becommentarieerd en mondeling aan de deelnemers gepresenteerd, gekoppeld aan een kritische discussie over de inhoud.

Leerdoelen

Inzicht verwerven in de huidige stand van zaken binnen de archeologie van Egypte, Syrië-Palestina en Mesopotamië (Irak-Syrië) en zijn ontstaansgeschiedenis door middel van de geselecteerde archeologische literatuur.
In staat zijn huidig onderzoek en literatuur van een onderwerp uit de literatuurlijst kritisch te analyseren en een eigen, beargumenteerde mening daar over te vormen.
Het op heldere manier en binnen een tijdslimiet mondeling presenteren van onderzoeksresultaten.

Rooster

Zie roosterpagina “Oude culturen van de mediterrane wereld”:http://www.hum.leidenuniv.nl/ocmw/roosters/

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC
Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

  • Bijwonen college: 7x Egypte, 3x Mesopotamië, 3x Syro-Palestijns gebied: 13×2 = 26 uur

  • Collegevoorbereiding (bestuderen/lezen van opgegeven literatuur): 26 uur

  • Bestuderen van vakliteratuur t.b.v. het schriftelijk eindtentamen en toetsing: 76 uur

  • Toetsing 2 uur

  • Mondelinge presentatie van schriftelijk samengevat deel van te bestuderen vakliteratuur: 10 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met korte vragen over een reeks afbeeldingen en open vragen over de bestudeerde literatuur en collegestof. Vóór de eindtoets 2- wekelijks schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling op het college wordt gepresenteerd. Presentatie(s) weegt voor 30%, het tentamen voor 70%.
N.B. Deze weging van beide cijfers vindt alleen plaats met een voldoende voor het tentamen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Schriftelijk tentamen (100%)
Nabespreking tentamen
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • inleveren van opdrachten

  • verstrekken van studiemateriaal

  • communicatie

Literatuur

Mesopotamië
Sessie 1: Archeologie van Mesopotamië
Roger Matthews, The Archaeology of Mesopotamia. Theories and approaches (2003 of later), 1-26 (Ch.1 Defining a discipline), 27-66 (Tools of the trade), 127-154 (Archaeologies of empire), 155-188 (People’s pasts).

Sessie 2: Nippur
lees op hoofdzaken: E.C. Stone, Nippur Neighborhoods (1987), pp. 1-11 (Chapter 1 Introduction), 13-28 (Chapter 2), 29-74 (Chapter 3 TA), 75-103 (Chapter 4 TB) [NB: dit boek kan als PDF worden gedownload van https://oi.uchicago.edu/research/publications/studies-ancient-oriental-civilization-saoc. Handig om de plattegronden te raadplegen.] en twee recensies op Stone’s boek:
G. van Driel, Old Babylonian Nippur, Bibliotheca Orientalis 47 (1990), 559-577;
J.N. Postgate, Archaeology and the texts – bridging the gap, Zeitschrift für Assyriologie 80 (1990), 228-240.

Sessie 3: Woonhuizen in Oudbabylonisch Ur
lees op hoofdzaken: Paolo Brusasco, Family Archives and the social use of space in Old Babylonian houses at Ur. Mesopotamia XXXIV-XXXV (1999-2000), 9-59, 60-110.

Syrië-Palestina
Sessie 1: Algemeen over "Archeologie en de Bijbel": I. Finkelstein / N.A. Silberman, The Bible Unearthed. Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origins of Its Sacred Texts, New York etc. 2001, 27-145.
Over Jerusalem: I. Finkelstein, Jerusalem in the Iron Age. Archaeology and Text, Reality and Myth, in: K. Galor / G. Avni (eds.), Unearthing Jerusalem. 150 Years of Research in the Holy City, Winona Lake 2011, 189-205.

Sessie 2: Over de buren van Israël en Juda: Ammonieten, Moabieten en Edomieten: —L. Herr / M. Najjar, The Iron Age, in: R.B. Adams (ed.), Jordan. An Archaeological Reader, London / Oakville 2008, 311-334. —W.G. Dever, Religion and Cult in the Levant. The Archaeological Data, in: S. Richard (ed.), Near Eastern Archaeology. A Reader, Winona Lake 2003, 383-390.

Sessie 3: Over Tel Kinrot: —S. Münger / J. Zangenberg / J. Pakkala, Kinneret - An Urban Center at the Crossroads. —Excavations on Iron Age IB Tel Kinrot at the Lake of Galilee, Near Eastern Archaeology 74/2 (2011), 68-90.

Fotokopieën liggen ter raadpleging bij de balie van de NINO-bibliotheek.
N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Mevr Dr. M. Müller Dhr Dr. J.G. Dercksen
Dhr Prof.dr. J.K. Zangenberg

Opmerkingen

Alleen de college’s van Dr. M. Müller zullen in het Engels gegeven worden, en de presentaties zullen voor haar onderdeel in het Engels gedaan worden.