Studiegids

nl en

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: van Aristoteles tot en met Neoplatonisme

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Keuzevakstudenten kunnen dit vak volgen na het succesvol afronden van het Overzichtscollege Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato.

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de antieke wijsbegeerte na Plato: Aristoteles, de Hellenistische scholen (Stoa, Epicurisme en Scepticisme), het Neoplatonisme, met speciale aandacht voor Plotinus, en tot slot de Christelijke filosofie van de Late Oudheid (met name Augustinus). Onderdeel van het college is het schrijven van een kort essay (maximaal 4 pagina’s) naar aanleiding van een opgegeven thema.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • overzichtskennis van de antieke filosofie van Aristoteles tot en met het Neoplatonisme alsmede

 • kennis van een elementair filosofisch begrippenapparaat (bijv. vrije wil, determinisme, discursief denken). (I.iv, vii)

 • elementaire kennis en inzicht in de methode en heuristiek van de antieke wijsbegeerte. (I.vi)

Vaardigheden

De student leert:

 • (complexere) primaire en/of secundaire literatuur kritisch te evalueren. (I.vii; onderzoeksvaardigheden).

 • zijn/haar bevindingen van deze kritische evaluatie in een paper (maximaal 4 pagina’s) helder te presenteren. (I.vi; schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege.

Studielast

De studielast bedraagt 5.0 EC × 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 14 × 2 = 28 uur;

 • Voorbereiding college: 14 × 2 = 28 uur;

 • Essay-opdracht: 24 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 60 uur.

Toetsing

 • essay-opdracht (30%);

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70%).

Weging

Een kandidaat is geslaagd indien het gewogen gemiddelde van de twee onderdelen een voldoende is.

Herkansing

Alleen het schriftelijk tentamen kan herkanst worden. In het geval van een hertentamen vervallen de eerder gehaalde deelresultaten. Het cijfer voor het hertentamen is dan het eindcijfer.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal;

 • communicatie met studenten.

Literatuur

 • S. Marc Cohen, Patricia Curd, and C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (fourth edition), Hackett Publishing Company: Indianapolis/Cambridge 2011;

 • F.A.J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, Een handboek (beschikbaar gesteld via Blackboard );

 • Reader primaire teksten in vertaling (beschikbaar gesteld via Blackboard ).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Dr. R.M. (Bert) van den Berg