Studiegids

nl en

Koning Herodes en zijn collega's. Het oosterse Romeinse Rijk in de tijd van Jezus en Augustus

Vak
2017-2018

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor GLTC-studenten: Overzicht Oude Geschiedenis 1 en 2 behaald. Studenten GLTC kunnen dit vak voor 5EC volgen.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Koning Herodes heeft geen goede reputatie: Had hij in zijn waanzin niet alleen - zoals in het Nieuwe Testament is te lezen - de onschuldige kinderen van Bethlehem laten vermoorden, maar ook zijn vrouw Mariamne en een groot aantal van zijn eigen zonen - zoals de Joodse historicus Josephus weet te berichten? Misschien - maar was Herodes daardoor zo duidelijk anders dan zijn collega's in Syrië, Kleinazïe of Egypte? Tegelijkertijd: Herodes was op typisch hellenistische manier een grote bouwmeester. Hij had niet alleen de Joodse tempel in Jeruzalem prachtig laten vernieuwen, maar ook steden, paleizen en forten laten bouwen en rijke donaties aan culturele centra zoals Olympia gegeven. Herodes "de Grote" dus?!
Herodes was veel meer dan alleen een "man tussen genie en waanzin". Recent onderzoek laat vooral zijn unieke politieke rol zien die hij voor het oosterse gedeelte van het door Augustus hernieuwde Imperium innam. Herodes was niet alleen als amicus et rex socius populi Romani een van de meest invloedrijke adviseurs van Augustus, hij was ook de brug tussen Romeinen, Grieken en Joden en deed alles om zijn eigen gebied Judaea en de Joodse bewoners van de oosterse provincies cultureel en economisch in naar het Imperium te integreren. Dat dit niet zonder spanningen lukte, ligt voor de hand.

In dit werkcollege willen we Herodes als deel van de Romeinse politiek in het oosten, als partner en concurrent van vele andere bondgenoten van Rome begrijpen. De grenzen van de macht van Herodes en van Rome worden daardoor net zo duidelijk als de structuur van Romeins bestuur zelf (Kerncollege!). Bij de speurtocht naar Herodes speelt natuurlijk de archeologie een bijzonder prominente rol. De ecomomische en culturele ontwikkelingen in Judea zullen daarbij aanhand van de meest recente opgravingsrapporten netzo onze aandacht krijgen als de werken van de joodse historicus Flavius Josephus, onze meest belangrijke literaire bron. Munten en inscripties komen natuurlijk ook ter sprake. Daarnaast nemen we ook een kijk op Jezus van Nazareth die - gepresenteerd als anti-Herodes in het Nieuwe Testament - een generatie na hem actief was in Galilea, het regeringsgebied van Herodes' zoon Antipas. De boodschap en het lot van Jezus laten ook de interne spanningen binnen de maatschappij van Judea en de conflicten met Rome zien toen de Romeinen het hele gebied stapjesgewijs onder hun direct gezag brachten.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) leert het bijzonder cultureel profiel van de vroeg-Romeinse Levante aan de hand van materiële en literaire bronnen te begrijpen;

 • 9) leert de vaak moeilijke verhoudingen tussen joodse en grieks-romeinse cultuur in de tijd van Augustus kennen en kan dit aan de hand van voorbeelden (Jeruzalem, tempel) duidelijk maken;

 • 10) kan de hoofdlijnen van de Augusteïsche politiek met indigene dynastieën in het oosten beschrijven;

 • 11) weet de rol van Herodes te vergelijken met andere indigene heersers zoals de late Ptolemeërs, de Nabateërs of de koningen van Commagene.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht.
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • Voorbereiden college: 500 pagina’s: 70 uur

 • Opdracht 1 (bibliografie): 24 uur;

 • Opdracht 2 (opzet werkstuk met onderzoeksvraagstelling): 20 uur;

 • Opdracht 3 (mondelinge presentatie): 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur van 700 pagina’s): 100 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4,6-11

 • Participatie (inclusief het geven van gestructureerde en gefundeerde feedback op andermans werk)
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1: uitwerken in klein groepen van een voorlopige algemene bibliografie voor het werkstuk op basis van heuristiek van Themacolleges en op college uitgelegde methode
  getoetste leerdoelen: leerdoelen 1-3, 6, 8-11

 • Opdracht 2: inleveren opzet werkstuk met uitgewerkte vraagstelling
  getoetste leerdoelen: 3, 6, 8-11

 • Opdracht 3: mondelinge presentatie van een voorlopige versie van het werkstuk en discussie met de klasgenoten
  Getoetste leerdoelen: 3-5

Weging

Werkstuk: 60%
Participatie: 10%
Opdracht 1 (algemene bibliografie): 10%
Opdracht 2 (opzet werkstuk en vraagstelling): 10%
Opdracht 3 (presentatie): 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het cijfer op het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • bekend maken van collegeschema en aanvullende literatuur;

 • geven van instructies over deadlines en opdrachten.

Literatuur

De stof hoeft niet vooraf bestudeerd te worden. Een lijst met relevante literatuur wordt aan het begin van het college beschikbaar gemaakt. Ter aanschaf zijn aanbevolen:

 • J.J. Collins / D.C. Harlow (eds.), Early Judaism. A Comprehensive Overview, Grand Rapids / Cambridge 2012.

 • A.K. Marshak, The Many Faces of Herod the Great, Grand Rapids / Cambridge 2015.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Jürgen K. Zangenberg

Opmerkingen

geen