Studiegids

nl en

Psychologie en religie

Vak
2015-2016

Beschrijving

In het college psychologie van religie verdiepen we ons in gedragingen, gedachten en gevoelens van mensen die zichzelf religieus of spiritueel noemen en in de rol die religie en spiritualiteit kan spelen in het leven van mensen. We richten ons hierbij in het bijzonder op psychologische verklaringen en functies van religie en spiritualiteit. Bij onze bestudering van religiositeit maken we gebruik van neuropsychologische, dispositionele en sociaal-cognitieve en cultuurpsychologische invalshoeken. Na een algemene introductie over definities en methoden en technieken in de psychologie van religie worden achtereenvolgens vier thema’s behandeld (adhv Saroglou, 2011) die samenhangen met vier psychologische functies van religie en spiritualiteit: ‘believing’, ‘bonding’, ‘behaving’ en ‘belonging’. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: (1) religie, betekenis en zingeving in relatie tot geestelijke gezondheid (2) religieuze (sociale) identiteit (3) Religieuze ontwikkeling, o.a. morele ontwikkeling, bekering/afvalligheid (4) bijzondere ervaringen en zelftransformatie (o.a. heilige emoties, mystieke ervaringen, emotieregulering) en de relatie met psychopathologie. Het accent ligt in deze cursus op theorie en bevindingen uit recent empirisch onderzoek. We richten ons zowel op globale, algemene patronen als op individuele verschillen of verschillen tussen groepen mensen (bijvoorbeeld aanhangers van geïnstitutionaliseerde godsdiensten, aanhangers van nieuwe religieuze stromingen, atheïsten, verschillende religies/culturen etc.).

Leerdoelen

  • Inzicht verwerven in de huidige centrale godsdienstpsychologische thema’s en benaderingen

  • Opbouwen van kennis van het gehanteerde begrippenkader binnen de psychologie van religie en helder en beargumenteerd leren redeneren vanuit een bepaalde theorie met behulp van de geleerde begrippen

  • Kennis nemen van recente godsdienstpsychologisch empirische bevindingen en deze kunnen plaatsen in een cultuurhistorische context en belangrijke onderzoeksstromingen binnen de psychologie van religie

  • Kennis nemen van empirisch onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen groepen religieuze en niet-religieuze mensen in hun omgang met belangrijke levensthema’s en leren om kritisch — maar met kennis van zaken en respect voor anders-gelovigen/denkenden — te kijken naar gebruikte meetinstrumenten en onderzoeksbevindingen

  • Leren om ervaringen uit de praktijk en casusmateriaal te verbinden met de literatuur en empirisch onderzoek

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Roosters

Timetable Religiewetenschappen

Studielast

140 uur (5EC) waarvan 28 uur college
De rest van de tijd wordt besteed aan de bestudering van de literatuur, het maken van wekelijkse proeftentamenvragen.

Toetsing

  • Praktische oefening: oefenvragen

  • 100% tentamen.

Voor onderdeel 2 (het tentamen) is er een herkansing.

Praktische oefeningen worden gewaardeerd met een voldoende of onvoldoende en tellen niet in de weging voor het eindcijfer. uitsluitend een voldoende geeft toegang tot de getentamineerde onderdelen i.e. het tentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt bij het ter beschikking stellen van studiemateriaal en proeftentamenvragen.

Literatuur

Via Blackboard

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. de Boer