Studiegids

nl en

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek

Vak
2015-2016

IBP-students, see: Experimental and Correlational Research

Toegangseisen

Het vak sluit aan op de vakken Inleiding Methoden en Technieken en Toetsende Statistiek, en veronderstelt deze voorkennis en vaardigheden.

Beschrijving

De cursus behandelt de basismethoden die worden gebruikt bij de analyse van gegevens verkregen uit correlationeel en (quasi-)experimenteel onderzoek: (multipele) regressie-analyse en variantie-analyse.

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse, statistische technieken voor het analyseren van (quasi)experimenteel onderzoek;

 • Het in een gegeven situatie kunnen uitkiezen, uitvoeren, beoordelen en weergeven van de adequate analyse;

 • Het verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software met betrekking tot regressie- en variantie-analyse.
  NB een compleet overzicht van leerdoelen wordt via Blackboard verstrekt

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.

Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Raadpleeg de propedeusehandleiding bij de info voor eerstejaarsstudenten Psychologie

Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges en 8 of meer werkgroepbijeenkomsten. Aan het einde van de week zijn er extra werkgroepbijeenkomsten, met of zonder computer.

Het college vormt steeds de start van een onderwijsweek. In de colleges wordt de stof geïntroduceerd en toegelicht. Tijdens het college worden ook uitbreidingen of nieuwe onderwerpen besproken. De collegestof behoort daarom tot de tentamenstof. De student dient het college voor te bereiden door het bestuderen van de stof die voor iedere bijeenkomst op het weekprogramma staat. De colleges zijn bedoeld om kennis en inzicht in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse te verkrijgen (Leerdoel 1).

Op een van de dagen volgend op het college is de verplichte werkgroepbijeenkomst. In de werkgroep wordt meer inzicht verkregen in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse (Leerdoel 1). Daarnaast wordt geoefend met het uitkiezen, uitvoeren, beoordelen en weergeven van de adequate analyse in een gegeven situatie (Leerdoel 2) en het omgaan met statistische software met betrekking tot regressie- en variantie-analyse (Leerdoel 3). Actieve deelname tijdens de bijeenkomsten is verplicht.
In de extra werkgroepbijeenkomsten aan het eind van de week wordt met name geoefend met het rekenwerk, handmatig of met de computer. Deze bijeenkomsten zijn op vrijwillige basis voor alle studenten die extra oefening willen.

Toetsing

 • Een schriftelijk tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk 4 alternatieven waarin zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst worden.

 • Een SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen van de analyse uitvoer betreft.

Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van het tentamencijfer (0.7) en de SPSS-vaardigheidstoets (0.3). De studiepunten voor de cursus worden alleen toegekend indien het eindcijfer hoger is dan een 5,5, waarbij geen van beide deelcijfers lager mag zijn dan een 5.

Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude

Literatuur

 • Howell, D.C. (2014). Statistical Methods for Psychology (Leiden edition). Wadsworth: Cengage Learning.

 • Pallant, J. (2013). SPSS Survival Manual. Berkshire: McGraw-Hill.

 • IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23*. Released 1012. Armonk, NY: IBM Corp., [www.surfspot.nl]. De DVD bevat de volgende digitale handleidingen:

  • IBM SPSS Statistics 23 Brief Guide
  • IBM SPSS Statistics 23 Core System User’s Guide
  • IBM SPSS Statistics Base 23
   Extra materiaal aangeboden via Blackboard (college-sheets, opdrachten, werkboek, etc.)

Contact information

Drs. Kees Verduin
verduin@fsw.leidenuniv.nl