Studiegids

nl en

Sociale en Organisatiepsychologie

Vak
2015-2016

For IBP students, use Social and Organisational Psychology – IBP

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de sociale psychologie bestudeert men hoe – in persoonlijke of werksituaties – onze gedachten, gevoelens en gedragingen (of ons gedrag) worden beïnvloed door anderen, en hoe wij anderen beïnvloeden.

In deze cursus maken de deelnemers op een inleidend niveau kennis met de belangrijkste theorieën en bevindingen op dit gebied. De onderliggende processen die behandeld worden, hebben betrekking op:

  • sociale waarneming en sociale cognitie (bv. hoe vormen we een indruk van andere personen)

  • attitudes (bv. hoe vormen we een mening en hoe is die te beïnvloeden)

  • gedrag in groepen (bv. hoe komen gezamenlijke beslissingen tot stand).

Een goed begrip van deze processen helpt ons inzicht te krijgen in verschillende aspecten van het functioneren van mensen in werksituaties, zoals:

  • personeelsbeoordeling en selectie (bv. kunnen we voorkomen dat stereotypen een rol spelen in loopbaanbeslissingen)

  • motivatie en leiderschap (bv. kan een leidinggevende er voor zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij hun werk)

  • samenwerking en teamprestaties (bv. kun je ervoor zorgen dat een team beter presteert dan de afzonderlijke teamleden).

Leerdoelen

Het doel van deze cursus is om studenten zowel kennis te laten opdoen over algemene theoretische principes als inzichtelijk te maken hoe deze theoretische kennis kan worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van mensen in organisaties. Studenten verkrijgen een overzicht van en inzicht in theorieën en onderzoek op het gebied van de sociale- en organisatiepsychologie. In de werkgroepen oefenen studenten met het relateren van de theorie aan observaties in het dagelijks leven. Opdrachten en presentaties worden beoordeeld en vormen samen met het tentamencijfer de basis voor de eindscore.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.

Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Raadpleeg de propedeusehandleiding bij de info voor eerstejaarsstudenten Psychologie

Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

Er zijn 14 colleges van 2 uur en 4 werkgroepen van 2 uur.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen.

  • Opdrachten en presentaties in de werkgroepen.

Voor iedere propedeusecursus wordt het eindcijfer bepaald door twee deelcijfers: een gewogen middeling van tentamen 70% en opdrachten 30%. Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude

Literatuur

  • George, J.M., & Jones, G.R. (2012). Understanding and managing organizational behaviour. International Edition (6th edition). Pearson.

  • Baron, R.A., Branscombe, N.R. (2014). Social Psychology. New International Edition (13th edition), Pearson.

Beide boeken worden ook als gezamenlijk pakket met korting aangeboden onder ISBN nummer: ISBN 9781447972433

Contact information

Dr. Lotte van Dillen
dillenlfvan@fsw.leidenuniv.nl