Studiegids

nl en

Bijbels Hebreeuws 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten OCMW.

Beschrijving

Grammaticale inleiding in het taaleigen van het Bijbels Hebreeuws, de taal van het grootste gedeelte van de Hebreeuwse Bijbel of het ‘Oude Testament’. Na bestudering van een syllabus met elementaire grammatica wordt aan de hand van lectuur van diverse hoofdstukken de grammatica uitgelegd.

Leerdoelen

 • Kennis van schrift en grammatica van het Bijbels Hebreeuws.

 • Vaardigheid in begrijpend lezen en grammaticaal analyseren van eenvoudige prozateksten in het Bijbels Hebeeuws.

 • Vaardigheid in het raadplegen van relevante literatuur (woordenboeken, commentaren, grammatica’s) bij de lectuur van passages uit de Hebreeuwse Bijbel.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege, met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 280 uur, waarvan:

 • volgen van college: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur

 • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 3 uur x 13 weken = 100 uur

 • voorbereiden toetsen en tentamen: 128 uur

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:

 • schriftelijke tussentoets halverwege het semester (30%)

 • schriftelijk tentamen na afloop van de cursus (70%).
  Er is één herkansing die geldt voor 100%.

Literatuur

 • Biblia Hebraica Stuttartensia;

 • J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12e herz. ed. door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen; Leiden/Boston 2012) en M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (Leiden/Boston 2012) [N.B. Oudere edities van Lettinga zijn niet geschikt];

 • F. Brown, S. Driver & C. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Peabody 1999).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

BA Suchard MA