Studiegids

nl en

Algoritmiek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het vak behandelt diverse algemene algoritmische methoden voor het oplossen van problemen, alsmede enkele bekende algoritmen zoals het algoritme van Dijkstra. Elke methode wordt geillustreerd aan de hand van bekende of minder bekende voorbeelden. Probleemoplossingsmethoden die worden behandeld zijn o.a.: toestand-actie-ruimte/state space tree, brute force, exhaustive search, verdeel en heers, dynamisch programmeren, gretige algoritmen, backtracking en branch&bound. Verder wordt de sorteermethode heapsort behandeld, en komt het begrip tijdcomplexiteit zijdelings aan de orde. Bij het vak horen drie programmeeropdrachten in de programmeertaal C++, in elk waarvan een besproken oplossingsmethoden toegepast moet worden om een gegeven probleem op te lossen.

Leerdoelen

Het leren toepassen van diverse probleemoplossingsmethoden, het leren en bestuderen van enige concrete algoritmen, het ontwerpen van algoritmen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroep en programmeeropdrachten

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester. Het tentamen bepaalt twee derde van het eindcijfer. Een derde van het eindcijfer wordt bepaald door het programmeerwerk, bestaande uit drie programmeeropgaven. Zowel tentamen als programmeeropdrachten moeten voldoende zijn.

Literatuur

A. Levitin, Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, Third Edition, Pearson Higher Education 2012

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Algoritmiek