Studiegids

nl en

Geloof en wetenschap in de Latijnse middeleeuwen

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Geloof en wetenschap staan vaak – volgens menigeen zelfs per definitie – met elkaar op gespannen voet. In de Europese middeleeuwen was dat echter op een heel andere manier het geval dan in onze moderne wereld. Wetenschapsbeoefening kon toen alleen plaatsvinden binnen door de christelijke kerk geschapen institutionele kaders en mentale speelruimtes. Dit leverde een fascinerende confrontatie op tussen een dominante en bovendien sterk dogmatische religie en een even sterk paradigmatische, op niet-christelijke antieke Griekse kennis leunende wetenschap. Over de vraag, of dit de vooruitgang van wetenschappelijke kennis nu eerder heeft gehinderd of juist bevorderd wordt zeer verschillend gedacht.

Leerdoelen

De student heeft

 • kennis van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis;

 • kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de middeleeuwse wetenschapsbeoefening, inclusief de organisatie van hoger onderwijs.

 • inzicht in het wetenschapshistorische debat over de onderlinge verwevenheid tussen geloof en wetenschap in middeleeuws Europa.

De student kan

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 34 uur

 • Voorbereiding tentamen: 76 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens met essayvragen, één halverwege het college, één aan het einde, waarin alle geformuleerde leerdoelen op basis van handboek en hoorcollegestof worden getoetst. Elk deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer (leerdoelen 1-5)

Bij een onvoldoende eindcijfer dient men te herkansen. Bij de herkansing hoeft men een deeltoets waarvoor eerder in het jaar al een voldoende werd gehaald niet over te doen (met andere woorden, de herkansing bestaat uit twee deeltoetsen waarvan men er één of twee moet maken).

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • het verstrekken van informatie

 • het bekendmaken van (deel)cijfers

 • het beschikbaar stellen van de Power Point presentaties bij het hoorcollege

Literatuur

Verplicht:

 • Edward Grant, Science and Religion, 400 B.C. to A.D. 1550. From Aristotle to Copernicus (Baltimore 2006). 328 pp.

Ook aanbevolen (niet verplicht):

 • David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science: the European Scientific Tradition in Philosophical, Religious and Institutional Context. Prehistory to A.D. 1450 (Chicago 20072).

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers