Studiegids

nl en

Seminar OCMW 3: kritische benadering van de Oude Mediterrane Wereld

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Afgerond tweede jaar.

Beschrijving

Dit seminar is bedoeld als begeleiding bij het schrijven van het eindwerkstuk, waarvan het onderwerp aansluit bij een van de in het college te behandelen thema’s. Tijdens het college stellen de studenten een beredeneerde bibliografie samen die gebruikt wordt bij het scriptie-onderzoek en doen zij ervaring op in de mondelinge presentatie van hun bevindingen. Aan de orde komen onderzoeksmethodologie en onderwerpen als koningschap, staat en bewoning, recht, historiografie, economie. Er is afwisselend een hoorcollege, waarin een thema wordt behandeld aan de hand van de door de student bestudeerde literatuur, en een werkcollege in de vorm van een vraag- en discussiebijeenkomst over het eindwerkstuk. Aan het einde van het college hebben de studenten een onderwerp voor hun eindwerkstuk gekozen en een substantieel deel van het onderzoek voor de BA-scriptie gedaan.

Leerdoelen

In algemene termen zullen studenten aan het einde van dit college:

 • Actief kunnen deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden hebben verworven:

 • vakwetenschappelijke literatuur kunnen verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken;

 • deze kunnen analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;

 • op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling kunnen formuleren;

 • onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang kunnen opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken;

 • op basis daarvan een beargumenteerde conclusie kunnen formuleren;

 • ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik kunnen maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

De studielast van dit college bedraagt 140 uur: – hoor- en werkcolleges: 26 uur – Voorbereiding colleges, presentatie en schrijven van beredeneerde bibliografie: 114 uur.

Toetsing

 • Opstellen van beredeneerde bibliografie (50%)

 • Participatie in discussie (10%)

 • Presentatie (40%)

De bibliografie wordt geschreven in twee fasen: een conceptversie waarop commentaar wordt geleverd en een definitieve versie die zal worden beoordeeld. Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.

Literatuur

 • studiemateriaal door de docenten ter beschikking gesteld

Aanmelden

uSis

Contact

Dr. C. Waerzeggers