Studiegids

nl en

Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting

Vak
2014-2015

Beschrijving

Studentmentoraat

Gedurende het gehele eerste jaar word je met je mentorgroep begeleid door een ouderejaars student, je studentmentor. Met je groep kom je gedurende ieder onderwijsblok één keer bijeen om terug te blikken op het voorgaande blok en vooruit te blikken op wat in het nieuwe blok van belang is (in totaal ca. 9 keer). Nadruk ligt daarbij op studievaardigheden, studiegedrag en informatie over bv. onderwijs- en tentamenvormen. Je krijgt adviezen en tips van de mentor en kunt bij hem/haar terecht met vragen. Ook informeert de studentmentor je onder andere over extra mogelijkheden binnen de opleiding, over onderwijsevaluatie en over bepaalde procedures. In november/december heb je ook een individueel gesprek met je studentmentor.

Belangrijkste doelen van het studentmentoraat zijn: sociale binding, verbeteren van studievaardigheden, bevorderen van studiesucces, informeren over extra studiemogelijkheden.

Docentmentoraat

Naast het studentmentoraat bestaat er een docentmentoraat. De activiteiten binnen het docentmentoraat zijn aanvullend op die van het studentmentoraat. Er wordt in groepsvorm onder andere aandacht besteed aan studievaardigheden, studievoortgang, professioneel gedrag, en voorlichting over de verdere studie en loopbaan. Er zijn in totaal ca. 8 docentmentoraatsbijeenkomsten gedurende het jaar. De bijeenkomsten zijn regelmatig inhoudelijk gekoppeld aan blok- of lijnonderwijs. Daarnaast is er in januari een individueel gesprek met je mentor. De docentmentor is ook de docent die je in het eerste jaar begeleidt bij het maken van een jaaropdracht in het kader van wetenschappelijke en academische vorming (zie ook onder BAST-1 in deze studiegids).

Belangrijkste doelen van het docentmentoraat zijn: bevorderen studiesucces, verbeteren studievaardigheden, kennismaking met het beroepsperspectief, academische vorming.

Studieadvies

De studieadviseur is er vooral voor specifieke persoonlijke ondersteuning en advies, bijvoorbeeld bij problemen met studieplanning, -organisatie of vaardigheden. Ook wanneer persoonlijke omstandigheden, functiebeperkingen, of topsport van invloed zijn op je studie, kun je bij de studieadviseur terecht. Zij kan dan zorgen voor extra begeleiding, uitleg geven over regels en procedures, registratie van eventuele studievertraging, doorverwijzing naar de studentendecanen, -artsen of psychologen en bemiddeling bij het verkrijgen van extra faciliteiten in verband met een beperking.

Aan het begin van het jaar heb je een kennismakingsgesprek met de studieadviseur, waarin ook aandacht is voor de informatie die je hebt verstrekt via de digitale enquête voorafgaand aan je studie. Eventuele punten die voor jou persoonlijk van belang zijn kunnen zo vroeg de aandacht krijgen die nodig is. Later in het jaar kun je altijd een afspraak maken met de studieadviseur, als dat gewenst is. Als je studievoortgang achterblijft, zal de studieadviseur zelf contact met je opnemen.

De studieadviseur is ook betrokken bij plenaire voorlichtingen (zie onder).

De studentmentor, docentmentor en studieadviseur onderhouden uiteraard onderling contact, weten welke onderwerpen er door anderen worden besproken, en verwijzen waar nodig naar elkaar door.

Voorlichting

In aanvulling op voorlichting die onderdeel uitmaakt van het mentoraat of van sommige onderwijsblokken of -lijnen zijn er in het eerste jaar een aantal afzonderlijke plenaire voorlichtingen geprogrammeerd. Deze zijn bedoeld zijn om je verder te informeren over bepaalde zaken binnen de opleiding, of je te helpen bij het maken van keuzes.

Tijdens de introductiedagen van de opleiding krijg je veel informatie over allerlei praktische zaken, zoals over hoe je je aanmeld voor tentamens en werkgroepen, over de digitale leeromgeving, maar ook over zaken als bv. het Bindend Studieadvies en nog veel meer. Later in het eerste jaar volgen voorlichting over extra uitdagingen in de opleiding (BW PLUS-programma, Honours College), over de uitwisseling met Zweden in het tweede jaar, en over het maken van je studieplan voor het tweede (en derde) jaar.

Meer informatie en contact

Meer informatie over studiebegeleiding kun je vinden via het Studentenportaal van het LUMC. De studieadviseur is Mw. B. Hogers.