Studiegids

nl en

Biomedical Academic Scientific Training-1 (BAST-1)

Vak
2014-2015

Doel

Het lijnonderwijs Biomedical Academic Scientific Training (BAST) beoogt BW-studenten, naast de vakinhoudelijke opleiding die in de diverse thematische blokken aan bod komt, te onderwijzen en trainen om als biomedische wetenschapper op academisch niveau te denken en handelen. Daarbij horen een bepaalde attitude en speciale vaardigheden. Specifiek toegepast op biomedische wetenschappen betekent dit:

  • Het vermogen om kritisch te denken en te handelen op basis van meetbare feiten (‘evidence-based‘);

  • Kennis te hebben van de klinische praktijk en medische ethiek en het vermogen om (bio-)medische problematiek in een maatschappelijke context te plaatsen;

  • In staat zijn om in onderlinge samenhang vraagstelling, methode, resultaten en conclusies van relevante wetenschappelijke artikelen te beoordelen;

  • Het vermogen om relevante onderzoeksbevindingen te beoordelen, verwerken en presenteren met gebruikmaking van technieken uit de statistiek, epidemiologie en informatieverwerking, inclusief het toepassen van ‘Peer review’;

  • In staat zijn om vraagstellingen en een onderzoeksaanpak te formuleren op het gebied van biomedische processen op het niveau van populatie, organisme, orgaan, cel en molecuul;

  • Open staan voor en actief bijdragen aan vernieuwende ideeën, empirie en discussie, niet alleen op biomedisch vlak, maar ook in algemene zin.

Beschrijving

Vorm van het onderwijs

Uit bovenstaande doelen blijkt dat allerlei vakgebieden, buiten vakinhoudelijke biomedische kennis, noodzakelijk zijn om in de toekomst te kunnen functioneren als BW-er. Dit zijn: statistiek, epidemiologie, informatieverwerking, klinische praktijk, filosofie, ethiek en geschiedenis. BAST wordt geïntegreerd in verschillende onderwijsblokken aangeboden; in sommige blokken meer dan in andere blokken. Daarnaast komt BAST aan de orde in de vorm van blokoverstijgende activiteiten, waaronder het uitvoeren van de jaaropdracht.

BAST in het eerste studiejaar

In het eerste studiejaar richt BAST zich op de volgende vijf thema’s:
1. Effectief informatie vergaren, verwerken en presenteren;
2. Kennismaking met biomedisch onderzoek;
3. Kritisch en efficiënt lezen;
4. Statistiek als methode voor wetenschappelijke onderbouwing van onderzoek;
5. Kritisch nadenken en discussiëren over het raakvlak tussen BW en maatschappij.

In het eerste jaar zijn drie lijnblokken geprogrammeerd: “Start.BW” (thema 1 en 3), “Biomedisch Onderzoek in de Geneeskunde” (thema 2) en “Methoden en Technieken van Wetenschappelijk Onderzoek” (thema 4), maar ook in de overige blokken komen de thema’s aan bod.

Mentoraatgroepen

In het eerste jaar van de studie zijn er verder mentoraatgroepen. Dit zijn 5 groepen van 14 à 15 studenten, gelijk aan de blokwerkgroepen, die onder leiding van een docentmentor minimaal 6 keer door het hele jaar heen bij elkaar komen. Het doel van het mentoraat is studiebegeleiding, in nauw overleg met de studieadviseur bij DOO en ook te voorzien in informatie over het beroepsperspectief van een BW-er. Daarnaast speelt ook in het mentoraat de academisch wetenschappelijke vorming een belangrijke rol, vooral gericht op thema 5. Hier wordt aan gewerkt in de vorm van een jaaropdracht. Een jaaropdracht komt in elk jaar van de bachelor terug.

De gemeenschappelijke doelen van de jaaropdrachten zijn:

  • Werken aan academische vaardigheden, met nadruk op: informatie vergaren; professionele contacten leggen; samenwerken; elkaar beoordelen (‘Peer Review’); discussiëren en debatteren.

  • Kennismaken met de praktijk van het biomedisch onderzoek.

  • Nadenken over de grondslagen en vooronderstellingen van wetenschapsbeoefening.

  • Nadenken over biomedisch onderzoek in een breder maatschappelijk kader: maatschappelijke consequenties en ethisch kader.

Opmerkingen

Studiebelasting voor BAST-1 onderwijs wordt gewaardeerd met studiepunten in de blokken waarmee het geïntegreerd is. 3311141PPY levert daarnaast bij een voldoende nog 3 studiepunten op voor de jaaropdracht.

Er worden geen contacturen gepubliceerd bij dit lijnonderwijs, omdat deze contacturen geïntegreerd zijn met het blokonderwijs. Waar van toepassing zijn contacturen voor het lijnonderwijs dus al opgenomen in het aantal contacturen per blok.